Bijlagen

Periodieke wijziging 2023-1

Periodieke wijziging 2023-1

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.

Artikel 4. Uitvoering begroting

3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:

  • Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
  • Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:

a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.

b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf  ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.

4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:

a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.

5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:

a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Doel 1.1.2

1e Berap 2022

Doeloverheveling subsidies welzijn

-81.931

uitg.

Doel 1.1.1

Subsidie Zwolle doet

4.458

uitg.

Doel 1.1.3

Subsidie WIJZ, Zwolle doet en Present

23.313

uitg.

Doel 1.2.2

Subsidie WIJZ en Travers

1.480

uitg.

Doel 1.3.1

Subs. Impulz, stg WIJZ, Travers, Zwolle doet, de Kern, MEE IJsseloevers en stg Humanitas

16.928

uitg.

Doel 1.3.2

Subsidie Travers

4.822

uitg.

Doel 3.3.1

Subsidie Tactus

13.118

uitg.

Doel 4.3.1

Subsidie De Kern

932

uitg.

Doel 5.3.1

Subsidie Stad en Cultuur

12.976

uitg.

Doel 7.3.3

Subsidie Travers

3.904

uitg.

Toelichting:

De raad heeft met de 1e Berap besloten de extra middelen voor de welzijn subsidies in eerste instantie toe te voegen aan doel 1.1.2. Nu is de toekenning van de subsidies duidelijk en ook de verdeling per doel.

Doel 1.2.3

Begroting 2023

Doeloverheveling buurt- sport kantine CSV'28

-30.000

uitg.

Doel 7.1.1

Budget Sportpark initiatieven

30.000

uitg.

Toelichting:

In de begroting 2023 is geld beschikbaar gesteld voor de buurt- sportkantine CSV'28. Bij nader inzien past dit beter bij doel 7.1.1

Doel 1.3.3

7 maart 2023 (8f)

Aansluiting van de nieuwbouw Capellen Campus op het warmtenet

460.000

uitg.

Doel 1.3.3

stelpost onderwijshuisvesting

-460.000

uitg.

Toelichting:

Het college heeft besloten aan te sluiten op een tijdelijke warmtevoorziening voor de nieuwbouw Capellen Campus en hiervoor een aanvullend krediet van € 460.000 beschikbaar te stellen. De toekomstige kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost onderwijshuisvesting.

Doel 1.3.4

7 februari 2023 (8d)

Incidentele bijdrage organisatie VELON-congres

20.000

uitg.

Doel 10.1.1

Post onvoorzien

-20.000

uitg.

Toelichting:

Éénmalig een financiële bijdrage te verlenen a € 20.000,- als gaststad Zwolle (Onderwijsstad) ten behoeve van de organisatie van het VELON congres 2023 en dit te dekken uit de concernpost onvoorziene uitgaven 2023.

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.2.1

2e Berap 2022

Doeloverheveling nazorg uitgestroomde bijstandsrechtigden

-77.333

uitg.

Doel 4.1.1

Budget re-integratie en participatie

77.333

uitg.

Toelichting:

In de 2de Berap is geld beschikbaar gesteld voor de nazorg uitgestroomde bijstandsgerechtigden. Een deel heeft ook betrekking op doel 4.1.1

4. Inkomen

Doel 4.1.1

Begroting 2023

Doeloverheveling uitvoeringsbudget bestaanszekerheid

-300.000

uitg.

Doel 1.1.3

Sociale netwerken kwetsbare inwoners

300.000

uitg.

Toelichting:

In de begroting 2023 is geld beschikbaar gesteld voor bestaanszekerheid. Bij nader inzien hoort dit beter thuis onder doel 1.1.3 Sociale netwerken kwetsbare inwoners

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.3.1

Doeloverheveling kapitaallasten de Spiegel

-605.947

uitg.

Doel 7.1.4

Budget Spinhuisplein 14 de Spiegel

605.947

uitg.

Toelichting:

Sinds de oplevering van de Spiegel, destijds GPA (= Groot Podium Accommodatie) genoemd, zijn de kapitaallasten op de exploitatie van Cultuur begroot. Tegenwoordig worden kapitaallasten begroot bij de verhuurde panden, daar waar ook de huurinkomsten en andere lasten (zoals OZB en onderhoud) worden begroot en geboekt. Vanwege consistentie vandaar het voorstel om deze kapitaallasten ook bij verhuurde panden te begroten.

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.1

7 maart 2023 (4a2)

Versterken gebieds- & wijkgericht werken

500.000

uitg.

Doel 10.1.1

Concernstelpost gebiedsgericht werken

-500.000

uitg.

Toelichting:

Het college heeft besloten de plan- en implementatiefase van de volgende stap in gebieds- & wijkgericht werken te starten en dit krediet te dekken uit de stelpost concern voor gebiedsgericht werken.

Doel 6.1.5

Begroting 2023

Doeloverheveling OZB Herftelaan 9

-1.688

uitg.

Doel 7.1.4

Budget vastgoed

1.688

uitg.

Toelichting:

Bij de begroting is er een budget voor de OZB voor de Herftelaan beschikbaar gesteld. Bij nader inzien hoort dit beter thuis bij doel 7.1.4.

7. Vitale wijken

Doel 7.3.1

7 maart 2023 (8a)

Proef kleinere inwerp-openingen restafvalcontainers

120.000

uitg.

Doel 7.3.1

Voorziening afval

-120.000

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor een proef met kleinere inwerp-openingen voor ondergrondse restafvalcontainers en dit te dekken uit de voorziening afval.

Doel 7.1.4

Begroting 2023

Doeloverheveling bekostiging onderhoud verhuurde panden

573.445

ink.

Doel 1.1.2

Budget veerkracht

-132.252

ink.

Doel 9.1.1

Budget huisvesting gemeentelijke panden

-441.193

ink.

Toelichting:

Met ingang van de begroting 2023 is er een andere werkwijze rondom het onderhoud van verhuurde panden. Bij nader inzien hoort een deel van deze nieuwe werkwijze beter onder doel 1.1.2 en doel 9.1.1

8. Bestuur en dienstverlening

14 februari 2023

Bijdrage aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

132500

uitg.

Doel 8.1.2

Post onvoorzien

-132.500

uitg.

Doel 10.1.1

Toelichting:

Het college heeft besloten om namens het gemeentebestuur van Zwolle 132.500 euro te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië middels een storting op Giro555 en dit bedrag te financieren uit de Post Onvoorzien 2023.

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1

MTZ 22 maart 2023 (7b)

Pilotomgeving hybride werken

48.000

uitg.

Doel 9.1.1

Meubilairbudget

-24.000

uitg.

Doel 10.1.1

Coronabudget

-24.000

uitg.

Toelichting:

Het MTZ heeft besloten een pilotomgeving in het Stadskantoor in te richten voor hybride werken op het gebied van bricks. Hiervoor is € 24.000 beschikbaar in het bestaande meubilairbudget en € 24.000 wordt gedekt uit het coronabudget.

Doel 9.1.3

29 november 2022

Doeloverheveling Budget Informatievoorziening

-3.913.201

uitg.

Doel 9.1.4

Doeloverheveling budget Bedrijfsvoering

-200.429

uitg.

Doel 1.3.2

ICT Onderwijs

6.719

uitg.

Doel 2.1.1

ICT Sociale wijkteams

117.832

uitg.

Doel 4.1.1

ICT Inkomen

408.559

uitg.

Doel 4.1.1

Budget Inkomensregelingen

144.770

uitg.

Doel 4.2.1

ICT Maatwerk 18-

4.525

uitg.

Doel 4.3.2

Budget Maatwerk dienstverlening

12.355

uitg.

Doel 5.1.1

ICT Fysiek bedr. Infr.

1.877

uitg.

Doel 5.2.1

ICT Bedrijfsloket

13.740

uitg.

Doel 6.1.2

ICT Ruimtelijk

161.770

uitg.

Doel 6.1.5

Budget Grexen

6.938

uitg.

Doel 6.2.1

ICT Wonen/bouwen

449.570

uitg.

Doel 6.3.3

ICT Parkeren

157.388

uitg.

Doel 7.1.3

Budget Openbaar groen

8.597

uitg.

Doel 7.2.3

ICT OO

52.534

uitg.

Doel 7.3.4

ICT Milieubeheer

32.093

uitg.

Doel 8.2.1

ICT Burgerzaken

2.506.594

uitg.

Doel 8.2.1

Budget Burgerzaken

27.769

uitg.

Toelichting:

Met de indeling in programma's heeft de raad besloten alle kosten van de bedrijfsvoering in programma 9 onder te brengen. In de loop van de tijd zijn er kosten binnen programma 9 toegevoegd die niet onder bedrijfsvoering horen. Met dit besluit worden deze uitgaven uit programma 9 en naar de juiste doelen overgeheveld.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

1.1.2

Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie

48.836

uitg

1.1.2

Anti-discriminatie en racisme

15.000

uitg

1.1.2

Projectassistente MO

46.900

uitg

1.1.2

Beleidscapacteit Hervormingsagenda

94.197

uitg

1.1.2

Incidentele capaciteit HVA

87.915

uitg

1.1.2

Overige capaciteit MO

248.719

uitg

1.1.2

Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

30.000

uitg

1.2.1

SHP preventie akkoord gezonde leefstijl

25.000

uitg

1.2.1

Gezond in de stad

68.000

uitg

1.2.2

Overlopende opdrachten Sport en Bewegen

25.505

uitg

1.2.2

Zwemvangnet

73.000

uitg

1.2.2

Pilot sport en bewegen

29.202

uitg

1.2.2

Innovatiefonds sport

50.000

uitg

1.2.2

Zwemvangnet 12+

5.574

uitg

1.2.3

Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen

48.992

uitg

1.3.1

Overlopende opdrachten Opvoeden

6.648

uitg

1.3.2

Gelijke kansen agenda

29.100

uitg

1.3.2

Leerlingenvervoer Oekraine

77.000

uitg

1.3.4

DU Laaggeletterdheid 2021

40.021

uitg

1.3.4

DU laaggeletterdheid 2022

152.000

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

1.201.609

ink

2. Inwonersondersteuning

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

2.1.1

Ontwikkelen spec. aanpak statushouders

28.125

uitg

2.1.1

Implementatie inkoopmodel jeugd

43.653

uitg

2.1.1

Ervaringsdeskundige

18.061

uitg

2.1.1

Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders

84.375

uitg

2.1.1

Implementatie inkoopmodel Jeugd

326.250

uitg

2.1.3

Right to Challenge

280.768

uitg

2.1.3

WMO voordeel 2022

78.911

uitg

2.1.3

Beschermd thuis

514.073

uitg

2.2.1

Breed offensief Septcirc

133.000

uitg

2.2.1

Crisisdienstverlening WRZ covid 19

213.133

uitg

2.2.1

Dichterbij dan je denkt

478.000

uitg

2.2.1

Crisisdienstverlening WRZ

832.000

uitg

2.2.1

Tiem naar werk Z-route

95.820

uitg

2.2.1

Breed offensief

78.084

uitg

2.2.1

Dichterbij dan je denkt

239.171

uitg

2.2.1

SHP nieuwkomers/statushouders

200.000

uitg

2.2.1

ELIP

17.000

uitg

2.3.1

SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd/veiligheid

187.692

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

3.848.117

ink

3. opvang en bescherming

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

3.1.2

Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel

107.198

uitg

3.1.2

Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling

286.828

uitg

3.1.2

DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken

170.000

uitg

3.1.2

Corona dec circ VO

8.000

uitg

3.1.2

DUVO middelen 2021

111.935

uitg

3.1.2

DUVO middelen 2022

517.000

uitg

3.3.1

Daklozen - coronacompensatie

708.634

uitg

3.3.1

BZK SPUK middelen

7.500

uitg

3.3.1

VWS middelen 2021

1.106.780

uitg

3.3.1

Corona dec circ MO

373.520

uitg

3.3.1

Maatschappelijke Ontwikkeling 2022

597.793

uitg

3.3.1

DU dak- en thuisloosheid

1.171.994

uitg

3.3.2

1 fte strategisch contractmanager

110.000

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

5.277.182

ink

4. inkomen

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

4.1.1

Restant POK

57.657

uitg

4.1.1

Energietoeslag

5.374.483

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

5.432.140

ink

Doel 4.1.1

Begroting 2023

Doeloverheveling dekking bestaanszekerheid uit TONK gelden

1.800.000

ink.

Doel 10.1.1

Reserve incidentele middelen

-1.800.000

ink.

Toelichting:

In de begroting 2023 is er een beroep gedaan op de TONK gelden voor een budget voor bestaanszekerheid. De TONK gelden lopen via de reserve incidentele middelen en horen daarom op doel 10.1.1

5. Ondernemende en levendige stad

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

5.2.1

Stedelijke alliantie talent

20.000

uit

5.2.2

Overlopende verplichtingen erfgoed

20.050

uit

5.3.1

Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie

4.000

uit

5.3.1

Cultuur - onderzoek stad en cultuur

25.693

uit

5.3.1

Cultuur - Vaktor

20.000

uit

5.3.1

Onderzoek fundatie

25.000

uit

5.3.2

Cultuur - zaalgebruik corona

43.043

uit

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

157.786

ink

6. Toekomstgerichte stad

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

6.1.1

Stadsregieteam

85.888

uitg

6.1.2

Ruimtelijke plannen budget 2021/2022

241.339

uitg

6.1.3

BAG

59.500

uitg

6.1.3

bouwleges - PAS 2019 / 2020

50.000

uitg

6.1.3

WKB

50.000

uitg

6.1.3

WKB-dec.circulaire

67.000

uitg

6.1.3

WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen

750.000

uitg

6.1.4

Archeol.excessieve opgravingen

9.665

uitg

6.1.4

Kerkenvisie

42.180

uitg

6.1.4

Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2022

150.456

uitg

6.1.5

Didam arrest

25.000

uitg

6.3.1

Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28

50.000

uitg

6.3.1

Hoge Nood

25.000

uitg

6.4.1

Energietransitie inci.jaarplan gebouwde omgeving

208.250

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

1.814.278

ink

7. Vitale wijken

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

7.1.1

Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

35.000

uitg

divers 7

Vitale wijken: overlopende verplichtingen

1.263.938

uitg

7.3.3

NME 2020

93.502

uitg

7.1.3

Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve kapitaallst.

20.000

uitg

7.1.3

Buitengewoon onderhoud skatebaan

35.000

uitg

7.1.4

Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen

10.708

uitg

7.1.4

Inventarisatie loden leidingen

41.692

uitg

7.1.4

Asbestinventarisatie

160.245

uitg

7.1.4

Carillion Peperbus

19.737

uitg

7.2.1

Jihadisme

18.825

uitg

7.2.1

Versterking weerbaarheid / ondermijning

120.000

uitg

7.2.3

APV OO en veiligheid

60.000

uitg

7.2.4

Kleine verkeersmaatregelen Brederostraat

50.000

uitg

7.2.4

Herinrichting Industrieweg

75.000

uitg

7.3.3

NME

47.025

uitg

7.3.3

Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg

48.132

uitg

7.3.3

Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid

13.171

uitg

7.3.4

Restant geluidsanering mimosastraat

9.570

uitg

7.3.4

SLA

44.959

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

2.166.504

ink

8. Bestuur en dienstverlening

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

8.1.2

Joods erfgoed

91.250

uitg

8.1.2

70 jaar Molukkers

200.000

uitg

8.1.2

Zwolle gaat Aan

80.000

uitg

8.1.2

Vernieuwing participatieaanpak

48.468

uitg

8.2.1

Dienstverlening

71.453

uitg

8.2.1

BasisRegistratiePersonen BMC

95.000

uitg

8.2.1

Versimpelteam

29.390

uitg

8.2.1

ICT dienstverlening

39.644

uitg

8.2.1

POK gelden dienstverlening

96.737

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

751.942

ink

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

9.1.1

SWT-verbouwing

121.661

uitg

9.1.1

Opleiding Toezicht

33.345

uitg

9.1.1

Opleiding Hervormingsagenda sociaal

33.672

uitg

9.1.1

Opleiding Omgevingswet

34.268

uitg

9.1.1

Coordinator L&O

40.000

uitg

9.1.1

Saldo energie Stadhuis, Stadskantoor en Sociaal Wijkteam

253.725

uitg

9.1.3

Slimme Samenleving 2022

129.287

uitg

9.1.3

RPA 2022

12.445

uitg

9.1.3

Dimpact 2022

50.000

uitg

9.1.3

Digitale Strategie 2022

63.238

uitg

9.1.3

I4 sociaal

150.000

uitg

9.1.3

Duurzame toegankelijkheid

182.000

uitg

9.1.3

Projectcoördinatie

32.554

uitg

9.1.3

Verbetermaatregelen

96.000

uitg

9.1.3

Implementatie ONS VDW

119.187

uitg

9.1.3

Verhogen digitale weerbaarheid

160.000

uitg

9.1.4

Strategisch Management

851.325

uitg

9.1.4

Sociaal herstelplan schulden overhead

14.500

uitg

9.1.4

Sociaal herstelplan overhead capaciteit uitbreiding MO

29.000

uitg

9.1.4

Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022

66.351

uitg

9.1.4

Concerncontrol '21

48.776

uitg

9.1.4

Herijking ASV '21

33.268

uitg

9.1.4

ASV 2022

195.000

uitg

9.1.4

One World 2022

12.000

uitg

9.1.4

Smartcity Advies 2022

17.392

uitg

9.1.4

Subsidiewerving Dvd 2022

22.897

uitg

9.1.4

Subsidiewerving Loon 2022

52.024

uitg

9.1.4

Smartcity Loon 2022

143.250

uitg

9.1.4

Inkoopfunctie 2022

50.000

uitg

9.1.4

Opgave gericht werken 2022

57.967

uitg

Bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

3.105.132

ink

10. Algemene dekkingsmiddelen

1e periodieke wijz. 2023

Vrijval van middelen

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, NLY (7.1.3)

1.739

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, energie (6.4.1)

164

ink

Doel 10.1.1

Reserve nutvw fysiek, afronding reserve

286

ink

Bovenstaande doelen

Algemene concernreserve

2.189

uitg

Toelichting:

Op basis van de jaarrekening 2022 zijn een aantal activiteiten of projecten afgerond. De resterende middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De middelen vallen vrij op programma 10 en worden toegevoegd aan de algemene concernreserve.

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.3.3

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende opdrachten 2022 parkeren

614.917

uitg.

Doel 6.3.3

Reserve parkeren

-614.917

ink.

Toelichting:

Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten parkeren. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor parkeren.

8. Bestuur en dienstverlening

Doel 8.1.1

1e periodieke wijz. 2023

Overlopende opdrachten 2022 rekenkamer

17.550

uitg.

Doel 8.1.1

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

-17.550

ink.

Toelichting:

Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten van de rekenkamer. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor de rekenkamer.

D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3

Taakveld

Omschrijving taakveld

Financiële wijziging

Taakveld 0.4

Overhead

149.661

uitg.

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen

-149.661

uitg.

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen, kwijtschelding afval

1.093.230

uitg.

Taakveld 7.3

Afval

-1.093.230

uitg.

Taakveld 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur, kapitaallasten winkelgebied Diezebrink

66.665

uitg.

Taakveld 3.4

Economische promotie

-66.665

uitg.

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen, kwijtschelding riolering

2.220

uitg.

Taakveld 7.2

Riolering

-2.220

uitg.

Taakveld 6.74c

Gesloten plaatsing, BOPZ online (Wvggz)

13.630

uitg.

Taakveld 0.1

Bestuur

-13.630

uitg.

Taakveld 5.5

Cultureel erfgoed, beiaardier

40.509

uitg.

Taakveld 5.4

Musea

-40.509

uitg.

Taakveld 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken, natuureducatie

283.322

uitg.

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-283.322

uitg.

Taakveld 2.2

Parkeren, parkeren Wijthmenerplas

29.035

uitg.

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-29.035

uitg.

Taakveld 2.2

Parkeren, parkeren Wijthmenerplas

-65.948

ink.

Taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

65.948

ink.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53