Financiën

Financieel overzicht Berap 2023-1

Financieel overzicht Berap 2023-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

1.1.2

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

   2.710.000

1.1.2

 - Dekking bijdrage Rijk

 -2.710.000

1.1.2

Exploitatie het Anker

      150.000

1.1.3

Klachtenopvang leerlingen- en WMO vervoer door  Zorgbelang

        40.000

1.2.2

Clubkadercoach

        70.000

1.2.2

Lokaal Sportakkoord 2023-2026

        85.145

       85.143

       85.143

       65.466

1.2.2

 - Dekking brede SPUK uitkering

       -85.145

      -85.143

      -85.143

      -65.466

1.2.3

Vervanging slingerkooi  + belijning atletiekbaan AV PEC

      125.000

         9.458

         9.458

         9.458

         9.458

1.2.3

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2024 algemene middelen

     -125.000

1.3.2

Leerlingenvervoer

      600.000

1.3.2

Onderwijs Achterstanden Beleid

        97.043

1.3.2

 - Dekking  specifieke uitkering

       -97.043

Subtotaal programma 1. Samenleving

      860.000

         9.458

         9.458

         9.458

         9.458

2.1.1

Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg

        78.120

     100.000

2.1.1

Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg

       28.160

       28.160

       28.160

       28.160

2.1.1

Borging Doorbraakmethode (zie ook doel 8.2.1)

      135.000

2.2.1

Verlengen tijdelijke inzet op re-integratie gedurende 2023. Tiem

      120.000

2.2.1

Regionaal Moblilteit Team

      297.595

2.2.1

 - Dekking subsidie ministerie SZW

     -297.595

2.3.2

Passende jeugdhulp

   2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

2.3.2

Passende jeugdhulp

      500.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

3.383.120

2.678.160

2.578.160

2.578.160

2.578160

3.3.2

Capaciteit MO

     -110.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

-110.000

-

-

-

-

4.1.1

Stadspas

        80.000

4.1.1

Verlaging armoedebudget; inzet voor Stadspas en Schulddienstverlening ( zie ook doel 4.3.2)

     -288.000

4.3.2

Programma 4; Extra inzet nodig bij het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle

      157.917

     157.917

4.3.2

 - Dekking SPUK bijdrage

     -157.917

   -157.917

4.3.2

Schulddienstverlening -  inkomsten schuldregeling 2023 (zie ook doel 4.1.1)

      208.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

 -

 -

 -

 -

 -

5.1.2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie Circulair Ambachtscentrum

        41.300

5.1.2

 - Dekking subsidie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

       -41.300

5.2.1

Tekort Zomerkermis

        45.000

5.2.1

Reductie plastic bij evenementen

        60.000

5.2.1

 - Dekking; onttrekking reserve Nog uit te voeren werken fysiek

       -25.000

5.3.1

Cultuur aan de basis 2.0

        40.611

       83.394

5.3.1

 - Dekking subsidie provincie

       -40.611

      -83.394

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

80.000

-

-

-

-

6.1.1

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

      100.000

6.1.2

Programma Holtenbroek

      272.000

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Buckhorstlaan

        16.225

6.1.2

 - Dekking: anterieure overeenkomst

       -16.225

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Oving

        76.422

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomst

       -76.422

6.1.2

Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; bijdrage ontwikkelaar

       -72.224

6.1.2

 - Dekking; lagere onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 10.1.1)

        72.224

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Willemsknoop

      106.454

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomst

     -106.454

6.1.2

Kop van Oost

        97.029

6.1.2

 - Dekking bijdrage ontwikkelaar

       -97.029

6.1.2

Actualisering dorpsplan Wijthmen

        24.110

6.1.3

Grip op zorg

        46.000

6.2.1

Wijthmen woningbouwlocatie

      162.032

6.2.1

 - Dekking: anterieure overeenkomst (gedeeltelijk)

     -116.535

6.3.1

Actieplan Zwolle Wereldfietsstad

        30.000

6.3.1

Fietspad Nieuwleusenerdijk; storting reserve dekking kapitaallasten

      346.250

6.3.1

 - Dekking onttrekking reserve Vastgoed

     -346.250

6.3.1

Aframen subsidie versnelling laadpalen

        50.000

6.3.1

 - Dekking: lagere uitgaven laadpalen

       -50.000

6.3.1

Aanpassingen diverse projectbudgetten Mobiliteit 

                  -  

6.3.1

Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) subsidie Passerelle

      697.010

6.3.1

 - Dekking: aanvullende KCI subsidie

     -697.010

6.3.1

Wijzigingen dekking VCN - N340 

        25.000

6.3.1

Middelen  project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee (zie ook doel 7.2.4)

        69.676

6.3.2

Snuffelfiets

        28.000

6.3.2

Zero emissie stadslogistiek

      384.000

6.3.2

 - Dekking Klimaat en energiegelden Rijk (extra geld speciaal voor dit doel)

     -384.000

6.4.1

Verzwaren electriciteitsnet

      200.000

6.4.1

Buurtinitiatieven Dieze en Assendorp

      500.000

6.4.1

 - Dekking bijdrage uit Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle

       -50.000

6.4.2

Actualisatie Groen- en Recreatiebeleid

        50.000

6.4.4

Tijdelijke adviescapaciteit water-bodemsturend en klimaatadaptatie

      105.750

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

1.446.033

-

-

-

-

7.1.1

Fietscoach Voorstraat

        10.000

       10.000

       10.000

       10.000

       10.000

7.1.2

Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 10.1.1)

        50.000

7.1.2

Vervangingen verhardingen (zie ook doel 10.1.1)

   3.200.000

     150.000

     150.000

     150.000

     150.000

7.1.2

 - Dekking: betreft investeringsbedrag berap 1

 -3.200.000

7.1.2

Uitgesteld onderhoud agv extreme kostenstijging (zie ook doel 10.1.1)

      450.000

7.1.2 /7.1.3

Inzet botsabsorber

        41.000

       41.000

       41.000

       41.000

       41.000

7.1.3

Basis op orde brengen op de recreatieplassen

      150.600

7.1.3

Herinrichting Stinspark; prijsstijging (zie ook doel 10.1.1)

      202.500

7.1.3

Kosten herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1

        83.000

7.1.3

 - Dekking bijdragen derden

       -83.000

7.2.4

Middelen project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee (zie ook doel 6.3.1)

       -69.676

7.3.1

Toevoegen extra GFT-behuizing met toegangscontrole

        44.334

       44.334

       44.334

       44.334

       44.334

7.3.1

 - Dekking Voorziening afval

       -44.334

      -44.334

      -44.334

      -44.334

      -44.334

7.3.1

Toevoegen extra GFT-behuizing met toegangscontrole; plaatsingskosten

        25.000

7.3.1

 - Dekking Voorziening afval

       -25.000

7.3.1

Toenemen projectkosten doorontwikkeling GGP

      107.200

7.3.1

 - Dekking uit Voorziening afval

     -107.200

7.3.1

Gescheiden inzameling luier- en incontinentiemateriaal

        72.690

       72.690

       72.690

       72.690

       72.690

7.3.1

 - Dekking: Voorziening afval

       -72.690

      -72.690

      -72.690

      -72.690

      -72.690

7.3.3

Stijging kosten diverse dierenpartijen

        32.045

7.3.3

Eikenprocessierupsbestrijding 2023

      150.000

7.3.4

SPUK BpUB (Buitenproportionele Uitvoeringskosten Bodem) 2021 / 2022

      242.430

7.3.4

 - Dekking subsidie Rijk

     -242.430

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

1.016.469

201.000

201.000

201.000

201.000

8.1.2

Invoering nieuwe participatieaanpak

        80.000

8.1.2

Aanvraag middelen vervolg project Zwolle gaat Aan

        64.720

8.1.2

 - Dekking reserve incidentele bestedingen; post sociaal herstelplan

       -64.720

8.1.3

Formaliseren begroting Regio Zwolle 2023

   3.408.453

8.1.3

 - Dekking inkomsten derden en reeds beschikbare middelen

 -3.408.453

8.2.1

Verkiezingen

        60.000

8.2.1

Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP)

                  -  

       12.500

       12.500

       12.500

       12.500

8.2.1

Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP)

        15.000

8.2.1

Cloudmigratie JCC

        29.200

8.2.1

Cloudmigratie JCC

       16.124

       16.124

       16.124

       16.124

8.2.1

Cloudmigratie JCC

      -16.124

      -16.124

      -16.124

      -16.124

8.2.1

Projectleiding WMEBV & i-burgerzaken

                  -  

8.2.1

 Borging Doorbraakmethoed; dekkking uit POK gelden (zie ook doel 2.1.1)

     -135.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

49.200

12.500

12.500

12.500

12.500

9.1.1

Toekomst huisvesting in de Wijken

        75.000

9.1.1

Beveiliging

        50.000

       50.000

       50.000

       50.000

       50.000

9.1.1

Recruiter - loonsom afdeling HR

      149.446

9.1.1

 - Dekking reserve nutw - post recruiter

       -50.000

9.1.1 /9.1.3/9.1.4

Technische Wijzigingen Programma 9

                  -  

9.1.1

Arbeidsvoorwaarden; reiskosten woon- werkverkeer

        40.000

       95.000

       95.000

       95.000

       95.000

9.1.3

Datagedreven werken

        71.880

9.1.3

Informatiebeheer

        80.000

9.1.3

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

       -80.000

9.1.3

Cloud migratie Corsa

        36.459

9.1.3

Versterken innovatiekracht Informatieadvies

      100.000

9.1.3

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

     -100.000

9.1.4

Extra inzet Bezwaar en Beroep & Veelklagers

      155.550

9.1.4

Versterking management Sociaal Domein/Afdeling Inkomensondersteuning

      164.000

     281.000

9.1.4

 - Dekking uit loonsom IO en BDV reserve (50/50)

     -164.000

9.1.4

Implementatie Toekomstbestendige inrichting Fysiek Domein

      180.000

9.1.4

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

     -180.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

528.335

426.000

   145.000

 145.000

145.000

10.1.1

Brandverzekering

      210.000

     210.000

     210.000

     210.000

     210.000

10.1.1

Loon- en prijsaanpassing

   5.012.000

10.1.1

 - Dekking uit concernstelposten loon- en prijsaanpassing

 -5.012.000

10.1.1

Hogere OZB opbrengst

     -610.000

10.1.1

Rentemutaties treasury

 -1.432.882

10.1.1

Overboekingswijziging; rente en afschrijving

      398.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 7.1.2)

       -50.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Vervangingen verhardingen (zie ook doel 7.1.2

   -150.000

   -150.000

   -150.000

   -150.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Uitgesteld onderhoud (zie ook doel 7.1.2)

     -450.000

10.1.1

Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; vrijval reserve nutw fysiek (zie ook doel 6.1.2)

       -72.224

10.1.1

Stelpost prijsstijging; herinrichting Stinspark (zie ook doel 7.1.3)

     -202.500

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-2.209.606

60.000

60.000

60.000

60.000

Totaal

5.043.551

3.387.118

3.006.118

3.006.118

3.006.118

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53