Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Beschrijving

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode werken wij actief verder aan het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen. Het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) is inmiddels afgerond. Het spoor omgevingsplan wordt verder uitgewerkt en loopt door tot in elk geval najaar 2024. Alle sporen werken integraal, waarbij de gehele organisatie van de fysieke leefomgeving organisatie breed wordt betrokken. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen. Het betreft ook het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken, om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken enz.
Nu er nog onzekerheid is over het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en het digitale stelsel nog niet klaar is, waardoor het omgevingsplan nog niet ten volle kan worden vormgegeven, werken wij bovendien aan het implementeren van de tijdelijk alternatieve maatregelen  die per september bekend zullen worden om de overgangsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Grip op zorg

Aanvullende uitgaven

46000

Op 29 november 2021 heeft de gemeenteraad unaniem motie M 17-2 “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In de motie verzoekt de gemeenteraad het college “te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen en daardoor grip en sturing te hebben ook in Zwolle toepasbaar is en daarover terug te rapporteren aan de Gemeenteraad”.

Naar aanleiding van deze motie zijn wij het project “Grip op Zorg” gestart met als doel “een methodiek te ontwikkelen waarmee overlast door zorgvragers in buurten kan worden tegengegaan. De oplossing richt zich op het weren van zorgaanbieders die inadequate zorg leveren aan hun cliënten en op het tegengaan van te grote concentraties van zorg.”

In juni 2022 hebben wij gekozen voor de implementatie van Grip op Zorg langs twee lijnen:

  1. via de ruimtelijke ordening voorwaarden te verbinden aan zorgwonen met als doel onevenredige aantasting van de woonsituatie te voorkomen;
  2. onder meer via het regio-overleg IJssel-Vecht bereiken dat de instanties die de zorg contracteren (Zorgkantoor en Dienst Justitiële Instellingen) daadwerkelijk toezien op kwaliteit en rechtmatigheid.

De uitvoeringskosten van de ruimtelijke maatregel zijn in 2022 reeds opgenomen in de begroting voor 2023 tijdens het najaarsmoment 2022.

Door voortschrijdend inzicht werd In het najaar van 2022 duidelijk dat de implementatie van beide lijnen binnen de organisatie complexer is en meer inspanning met zich meebrengt dan voorzien. Dit maakt, samen met het niet voorhanden zijn van voldoende capaciteit, dat er extra implementatiekosten zijn. Tevens is vastgesteld, door voortschrijdend inzicht, dat er een kleine bovenwaartse aanpassing van de uitvoeringskosten nodig is. Deze implementatiekosten en extra uitvoeringskosten zijn niet begroot in bovengenoemd najaarsmoment 2022 maar zijn wel noodzakelijk voor de continuering van Grip op Zorg en worden derhalve nu aangevraagd in de beleidsrapportage 2023-1. Voor 2023 is het tekort € 46.000.
De extra kosten voor 2024 en verder zijn niet in deze Berap meegenomen. Deze worden aangevraagd in het najaarsmoment 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53