Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Beschrijving

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle, waaronder de grote vraag naar betaalbare woningen en de ambitie om de komende jaren 1000 woningen toe te voegen.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

  • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouw-, perceel- en gebiedsniveau hebben effect op stad en ommeland).
  • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.
  • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
  • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
  • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Gebiedsontwikkeling Buckhorstlaan

Budgettair neutraal

In Stadshagen onderzoekt een ontwikkelaar om het KPN-gebouw (Buckhorstlaan) te transformeren naar een woningbouwlocatie. De gemeente heeft met de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten over kostenverhaal voor de gemeentelijke inzet voor de planbegeleiding Buckhorstlaan à 16.225 euro. Met het gevraagde krediet kan worden voort gegaan met de begeleiding van de initiatiefnemer.

Gebiedsontwikkeling Oving

Budgettair neutraal

Aan de Bisschop Willebrandlaan, in Dieze-Oost, is sinds 1998 de garage Oving gevestigd. Momenteel worden er plannen uitgewerkt om op deze locatie twee appartementengebouwen met in totaal zo’n 90 woningen in verschillende categorieën te realiseren. Na het vaststellen van de startnotitie is een intentieovereenkomst gesloten waarin kostenverhaal tot aan vaststelling ROP is geregeld. Inmiddels is men druk bezig met het opstellen van een ROP. De verwachting is dat deze op korte termijn gereed is. Hierna wordt verder gegaan met de ruimtelijke procedure en wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Het voornemen is om in 2023 deze anterieure overeenkomst te sluiten met de ontwikkelaar waarin afspraken worden gemaakt over kostenverhaal. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan is er wel gemeentelijk inzet gepleegd in 2022 en 2023. De gemaakte kosten in het kader van deze inzet worden verhaald bij ontwikkelaar. De raad wordt gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen: aanvullende inzet 2022: € 16.422,- en geraamde inzet 2023: € 60.000,-

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Oosterenk; bijdrage ontwikkelaar

Budgettair neutraal

Op 23 november 2020 is de gebiedsvisie Oosterenk vastgesteld. De ambitie is om Oosterenk in de nabije toekomst door te ontwikkelen naar een hoogwaardig, prettig en leefbaar gemengd stedelijk gebied, waarin zowel gewerkt als gewoond wordt. De transformatie van Oosterenk vindt gefaseerd plaatst door plannen per deelgebied verder uit te werken. Voor de centrumontwikkeling is eind 2021 een convenant gesloten door een coalitie van partijen. De coalitie bestaat uit BPD, Jansen Vastgoed, deltaWonen (namens de 3 Zwolse corporaties) en de gemeente. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke ontwikkeling van het centrumgebied. Op dit moment wordt gewerkt aan een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP).

De gemeentelijke uren die nodig zijn voor het begeleiden van het proces en het beoordelen van het ROP worden verhaald op de marktpartijen (€ 72.224). De marktpartijen hebben ingestemd met het betalen van deze bijdrage. Daarmee zijn de werkzaamheden gedekt met een externe bijdrage. Dit betekent dat er minder eigen middelen benodigd zijn en er € 72.224 uit de reserve nog uit te voeren werken vrij kan vallen (zie doel 10.1.1).

Gebiedsontwikkeling Willemsknoop

Budgettair neutraal

Het plangebied van gebiedsontwikkeling Willemsknoop is gelegen tussen verschillende ontwikkelgebieden: Spoorzone, Nieuwe Veemarkt en de binnenstad. Het betreft de herontwikkeling van de locatie Shell-Kwikfit-kringloop aan de Nieuwe Veerallee. Een gebouw met daarin circa 85 appartementen in verschillende categorieën zal de huidige bedrijven vervangen. Eind 2022 is de startnotitie vastgesteld. Het voornemen is om in 2023 een intentie- en samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar waarin afspraken worden gemaakt over kostenverhaal. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan is er wel gemeentelijk inzet gepleegd in 2022 en begin 2023. De gemaakte kosten in het kader van deze inzet worden verhaald bij ontwikkelaar. De raad wordt gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen: aanvullende inzet 2022: € 6.454,- en verwachte inzet 2023: € 100.000,-. Met het gevraagde krediet kan worden voort gegaan met de begeleiding van de initiatiefnemer om te komen tot een ROP (Ruimtelijke Ontwikkelingsplan).

Kop van Oost

Budgettair neutraal

Na toekennen van een krediet via NRI is de startnotitie voor Kop van Oost vastgesteld en een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin kostenverhaal is geregeld. De exploitatiebijdrage van € 97.029 is inmiddels ontvangen. Er is echter tot op heden geen krediet aangevraagd. Dat wordt met dit voorstel geformaliseerd.

Programma Holtenbroek

Aanvullende uitgaven

272000

In 2022 is een gebiedsprogramma voor Holtenbroek opgezet waarin de reeds lopende fysieke projecten in zijn ondergebracht. De keuze voor deze programmatisch gebiedsgerichte benadering is, dat we ontwikkelingen, ambities en kansen die spelen in Holtenbroek logisch willen programmeren, combineren, aansturen en inzichtelijk maken. Voor de aansturing en begeleiding van reeds lopende fysieke projecten in Holtenbroek – die op termijn onderdeel worden van het integrale gebiedsprogramma - zijn in de begroting geen middelen opgenomen. In 2023 is hiervoor een bedrag van € 272.000 nodig.

Ten behoeve van het winkelcentrum Aa-landen heeft een onderzoek plaatsgevonden met als doel in beeld te brengen of een gebiedscoalitie met de verschillende eigenaren in het gebied gevormd kan worden t.b.v. het opstellen van een gedragen gebiedsvisie voor het winkelcentrum. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is een uitwerkingsfase nodig met als doel het vormen van één of meerdere duurzame coalities om de gebiedsontwikkeling gestalte te kunnen geven. Voor dit traject zullen in het Najaarsmoment, bij de opstelling van de begroting 2024 middelen worden aangevraagd.

Actualisering dorpsplan Wijthmen

Aanvullende uitgaven

24110

In 2022 hebben we gewerkt aan de actualisering van het dorpsplan Wijthmen. Dit op basis van een in 2021 vastgestelde Startnotitie. In 2022 startte verschillende bewonerswerkgroepen om na te denken over een toekomstbestendig Wijthmen. Mede in het licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Door Corona begonnen deze werkgroepen verlaat. Uit de eerste opbrengsten van de werkgroepen werd duidelijk de huidige faciliterende rol van de gemeente mogelijk herziening behoeft. Dit leidde tot extra inzet ter hoogte van € 24.110,- voor met name stedenbouw/landschap en vastgoed.
Met deze aanvraag kan het krediet t/m 2022 met € 24.110,- worden opgehoogd zodat de overschrijding op het project is geformaliseerd. Voor de verdere afronding van de actualisering van het dorpsplan in 2023 is nog extra inzet nodig van met stedenbouw/landschap en vastgoed. Hiervoor is een bedrag van 21.220 euro nodig. Dekking hiervoor vinden we in het budget Ruimtelijke Plannen (RP) en wordt via de gebruikelijke werkwijze binnen RP aangevraagd.
Voor 2023 zijn dus geen aanvullende middelen benodigd.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53