Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

Beschrijving

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

De binnenstad is onderdeel van het bredere centrumgebied. Het versterken van het centrumgebied is één van de ambities uit de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. De programma’s Ontwikkelprogramma Stadshart, Spoorzone en Nieuwe Veemarkt vormen samen het grotere centrumgebied,  Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de programma’s om te komen tot een centrumgebied dat past bij de ambities van Zwolle.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De marktpartijen worden gestimuleerd om te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Tekort zomerkermis

Aanvullende uitgaven

45000

De zomerkermis is met ingang van 2022 definitief verplaatst naar park de Wezenlanden. Dat is gebeurd na een zorgvuldig proces met alle betrokkenen, waaronder natuurlijk ook de kermisexploitanten en hun vertegenwoordigers. Verplaatsing van de zomerkermis naar park de Wezenlanden sluit ook goed aan bij het gemeentelijk beleid dat de binnenstad transformeert naar een plek waar leefbaarheid, inrichting van de openbare ruimte en recreëren centraal staan. Normaal gesproken is de begroting van de kermis sluitend. Dit jaar echter laat de begroting van de kermis een tekort zien van € 41.605 door enerzijds fors gestegen uitgaven (onder andere energie en algemeen gestegen kosten) en anderzijds gedaalde pachtopbrengsten Het is belangrijk de zomerkermis te ondersteunen. De kermis is onlosmakelijk verbonden aan de stad en voorziet in de behoefte van een grote doelgroep in de stad. De kermis wordt ook gezien als cultureel erfgoed. Daarom is er een eenmalige aanvulling van € 45.000,- op het budget nodig om de gestegen lasten te kunnen dekken. De dalende inkomsten en stijgende uitgaven zijn een landelijke trend en geldt bijvoorbeeld ook voor de Tilburgse kermis. Alhoewel de verwachting is dat een investering door de gemeente in de kermis in 2023 door het voorzien in het tekort op de begroting leidt tot een evenwichtige begroting in 2024, is er desondanks het risico dat dit een structureel knelpunt wordt.

Reductie plastic bij evenementen

Aanvullende uitgaven

35000

De gemeente is in overleg met de evenementenorganisatoren en de HESZ om tot daadwerkelijke invoering te komen van de reductie van plastic bij evenementen. De grootste problematiek speelt bij de zogenaamde stadsbrede evenementen: een open evenemententerrein met zeer veel verschillende horeca-exploitanten. Maar ook voor evenementen “binnen de hekken” geldt dat het voldoen aan de regels extra inspanningen vraagt en een grotere financiële investering. Het gebruik van “ouderwets” eenmalig plastic is namelijk veel goedkoper dan de duurzame alternatieven, waarbij het ook zo is dat er logistiek extra inspanningen noodzakelijk zijn en dat meer personeel nodig is. D66 en de VVD hebben over dit onderwerp moties ingediend die aansluiten bij de ingezette werkwijze. Deze moties zijn na toezeggingen vanuit het college ingetrokken.

Het is belangrijk dat evenementenorganisatoren en horecaondernemers hun bijdrage leveren aan het reduceren van het gebruik van plastic bij evenementen. In het evenementenseizoen 2023 willen we de organisatoren en horeca ook financieel helpen om te komen tot invoering van het gebruik van herbruikbare bekers dan wel recyclebare soft cups. Enerzijds vanwege de extra kosten voor inkoop of huur van de bekers en andere bijkomende kosten voor de logistiek en extra personeel, anderzijds vanwege het feit dat de sector nog steeds kampt met de naweeën van de coronacrisis. Hiervoor is een eenmalig bedrag nodig van € 60.000 om de ondernemers te ondersteunen in de logistiek, extra kosten voor de bekers en extra gemeentelijke inzet. Daarvan kan € 25.000 gedekt worden vanuit de reserve Nog uit te voeren werken (NUTVW).

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53