Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit

Beschrijving

Onze ambitie is om innovatieve oplossingen in te zetten als bijdrage aan het oplossen van onze mobiliteitsvraagstukken, ter ondersteuning van ons beleid en ons streven om de stad vitaal te houden. Lopen, fietsgebruik en het openbaar vervoer stimuleren, is niet genoeg om de groeiende druk van het verkeer op onze wegen op te vangen. De komst van elektrische deelmobiliteit in Zwolle heeft wel geleid  Daarvoor is ook een slimmer, duurzamer en optimaal gebruik van het bestaande wegennet nodig met behulp van (technologische) innovaties. Ook blijven we ons het komende jaar inzetten om binnen mobiliteit doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren.

Binnen het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle” zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet om te komen tot innovaties binnen mobiliteit en parkeren. Ook in 2023 willen we actief in blijven zetten op samenwerking tussen marktpartijen, werkgevers en overheden met als doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) zijn afspraken gemaakt over het opstellen van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata en de werkagenda Veilig, Slim en Duurzaam. De inzet van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata is dat overheden eind 2023 veel data met een grote nauwkeurigheid beschikbaar stellen voor reizigers om goede keuzes voor hun reisgedrag te maken. Het komende jaar vergt dit nog veel voorbereiding.

De aanpak Veilig, Slim en Duurzaam moet de afspraken tussen Rijk en regio vastleggen op het gebied van veilige, slimme en duurzame mobiliteit. Vanuit landsdeel Oost-Nederland kiezen wij voor een aanpak waarin gebundelde projecten ondergebracht zijn in een landsdelig kader waarbij de focus ligt op:

  • Hubs/mobiliteitsknopen (deelmobiliteit, inrichting, gedrag, smart, gebruiksvriendelijkheid/vindbaarheid)
  • Fiets (stimulering, data, deelfietsen)
  • Doelgroepenaanpak (Werkgevers en Scholen) en de integrale gedragsaanpak mobiliteit
  • SMART (digitalisering, ISA)

Uitgangspunt is daarbij inzetten op positieve ervaringen elders, koppelen van projecten tussen regio’s en zorgen voor (ervaren en voldoende) menskracht op het onderwerp. Zo werken we samen aan oplossingen om de stedelijke en de landelijke gebieden op duurzame wijze bereikbaar en leefbaar te houden, zowel binnen de regio’s als van en naar de Randstad en Duitsland.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit hebben een sterke onderlinge relatie. De opbouw van de stad en de mobiliteitsvoorzieningen zijn bepalend voor de mobiliteitsvraag en de vervoerwijzekeuze. De komende jaren blijft ook de gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling van gebieden rondom OV-knooppunten een belangrijke drager in het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het creëren van gemengde woon-werkgebieden die van oudsher een relatief grote autoafhankelijkheid kennen leidt tot betere benutting van de beschikbare infrastructuur én optimaal gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen: overdag (door werknemers) en ’s nachts (door bewoners). Bouwen binnen het stedelijk gebied en nabij OV-knooppunten verhoogt juist de kans op het verkorten van de verplaatsingsafstanden, het gebruik van de fiets en dus lagere parkeernormen.

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur  optimaal door  in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit, zodanig dat:

  • Stakeholders, waaronder bedrijven, in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer  en deelconcepten.
  • Aantrekkelijke overstappunten (hubs) worden gecreëerd van auto of bus naar deel(e)fiets en kleinschalige vervoersvormen als collectieve taxi’s.
  • Schoon vervoer (voetganger, fiets, elektrische (deel)auto’s, zero emissie goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik en een toename van gebruik van schone (deel)voertuigen.
  • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur wordt voorkomen.
  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van de verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen ontstaat.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Snuffelfiets

Aanvullende uitgaven

28000

Van 2019 tot 2022 heeft Zwolle geparticipeerd in het Europese BITS project. Doel van het BITS project is om SMART/ITS maatregelen zodanig in te zetten dat het gebruik van de fiets toeneemt en de CO2 uitstoot verminderd wordt. Het verzamelen en inzetten van data, zowel kwantitatief als kwalitatief, is daarbij een essentieel onderdeel geweest. Één van de pilots die in Zwolle in kader van BITS is uitgevoerd, is de inzet van de Snuffelfiets. Er is de afgelopen jaren in twee fases met de inzet van snuffelfietsen gewerkt. Doel van snuffelfietsen is om de luchtkwaliteit van fietsroutes in Zwolle te meten. Het BITS-project is op 31 december 2022 geëindigd en vanaf dat moment ook de financiering vanuit Europa. Het project MegaBITS is de mogelijke opvolger van het huidige BITS project. Wanneer het projectvoorstel voor MegaBITS gehonoreerd wordt, kan de Snuffelfiets hier als pilot mogelijk in worden meegenomen. De beslissing over het project wordt echter pas in mei 2023 bekend. Om de periode tussen beide projecten te overbruggen en daarmee de huidige deelnemers niet te verliezen en de dataverzameling te continueren is het project doorgezet. Hiervoor is een budget van € 28.000,- benodigd.

Zero emissie stadslogistiek

Budgettair neutraal

Zwolle zet in op slimme en schone stadslogistiek. Deze doelstelling is door het college bekrachtigd met
het ondertekenen van de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek in 2017 (kortweg: GDZES). Deze GDZES heeft in oktober 2020 geleid tot een besluit van de raad waarin zij het voornemen heeft uitgesproken tot het instellen van een Zero Emission Stadslogistiek-gebied binnen de stadsgrachten van Zwolle (inclusief het Noordereiland) en ingestemd met een routekaart voor het vervolgproces en verdere uitwering van de voorgestelde Zero Emission-zone voor stadslogistiek. Op basis van deze routekaart werken wij de komende twee jaar toe naar besluitvorming over de definitieve invoering van een Zero Emission-zone op basis van een Projectplan dat op dit moment wordt opgesteld samen met externe partijen.

Zero-Emission Stadslogistiek is een van de concrete doelen die door de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord zijn afgesproken. Om deze ambitie kracht bij te zetten heeft het Rijk in de beschikbare ‘Uitvoeringsmiddelen voor klimaat en energiebeleid’ specifiek geld vrijgemaakt voor alle gemeenten die op 1 november 2022 het convenant voor Zero Emissiezones hebben ondertekend. Zwolle behoort, als koploper op dit gebied, tot deze gemeenten. Hiervoor ontvangt Zwolle in de jaren 2023 tot en met 2025 aanvullende middelen. Hiermee is er de komende 3 jaar geld beschikbaar voor de voorbereiding van de Zero Emission-zone in Zwolle voor de komende jaren om te komen tot de daadwerkelijke invoering van een Zero Emission-zone op 1-1-2025.
Voor de voorbereiding is een bedrag van € 384.000 nodig. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de aanvullende Klimaat- en Energiegelden van minister Jetten.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53