Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Beschrijving

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen en te spelen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze.. Het Groen- en Recreatiebeleid  wordt geactualiseerd en in 2023 aan de gemeenteraad voor besluitvorming aangeboden. Voor meer informatie zie paragraaf 6.4.2.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de kansen dan wel knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

  • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijkertijd het beheer inzetten anticiperend op de toekomst van biodiversiteitsbelang en bewonersbelangen.
  • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
  • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma’s, Ruimte voor de Vecht en stadslandbouw).
  • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
  • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
  • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Herinrichting Stinspark; prijsstijging

Aanvullende uitgaven

202500

Het college heeft besloten de extra kosten van € 202.500 voor de realisatie van het project herinrichting Stinspark te dekken uit de bij de Begroting 2023 op doel 10.1.1 beschikbaar gestelde stelpost voor prijsstijgingen. Deze wijziging is budgettair neutraal.

De ontvangen decentralisatie uitkering van het Rijk voor de Erfgoed Deal is gestort in de reserve nutvw-fysiek en dient overgebracht te worden naar de reserve dekking kapitaallasten. De activering van het project dient navenant aangepast te worden. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Basis op orde brengen op de recreatieplassen

Aanvullende uitgaven

150600

Om onze recreatieplassen te behouden voor de toekomst is het zaak om de basis op orde te brengen. Hiervoor is extra inzet van de ambtelijke organisatie en onze huisadvocaat nodig. We zien dat er geïnvesteerd moet worden in het integraal oppakken van de opgaven die er liggen voor de recreatieplassen én we zien dat er een aantal zaken goed uitgezocht moeten worden om zo te voldoen aan de minimale basis gericht op veiligheid. Hiervoor is intern een procesmanager nodig (en reeds aangesteld), is een interne werkgroep opgesteld met extra inzet van een Vastgoed-jurist en is ook inzet van onze huisadvocaat noodzakelijk. Veiligheid is hierbij de minimale basis van beheer (de ondergrens). Deze inzet is nodig om de fysieke-, maatschappelijke- én sociale veiligheid van bezoekers van de Wijthmenerplas te kunnen waarborgen. Voorgaande vergt een extra investering van € 150.600,- in 2023.

Kosten herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1

Budgettair neutraal

Er is naar verwachting onvoldoende budget beschikbaar voor de aanleg van nieuw groen aan de Hessenweg. Het merendeel van deze kosten bestaan uit prijsstijgingen (covid-19, oorlog Oekraïne etc.) en uit het vervangen van zand door grond zodat de ruim 260 nieuwe bomen een toekomstbestendige groeiplaats. Het uiteindelijke tekort is afhankelijk van enkele punten die naar verwachting bij Berap 2 ’23 tot een geactualiseerde raming kunnen leiden, waarbij dan ook een daadwerkelijke budgetophoging wordt gevraagd. Daar zullen we ook zicht hebben op een nu nog onzekere extra bijdrage van de provincie. Aanvullende bijdragen die nu al wel zeker zijn, is een extra bijdrage van de provincie voor de aanplant van bomen (50.000 euro) en een bijdrage van Rijkswaterstaat voor compensatiebomen (33.000 euro). Deze bijdragen worden door middel van deze berap toegevoegd aan het beschikbare budget.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53