Home

Algemeen

Samenvatting

De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de Begroting 2023. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij alleenom de beleidsmatige en financiële afwijkingenten opzichte van de begroting 2023. De structurele of meerjarig incidentele doorwerking van de opgenomen financiële afwijkingen maakt ook deel uit van de Berap besluitvorming.

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2023 worden er bij de doelen geen beleidsmatige interventies voorgesteld.

Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de

Begroting. In totaal bevat de Berap tegenvallers ten opzichte van de Begroting voor een bedrag van € 8,7 miljoen. Ook bevat de Berap meevallers voor een bedrag van € 3,7 miljoen. Per saldo resulteert de Berap in een nadelig resultaat van € 5,04 miljoen in 2023. Een aantal bijstellingen heeft doorwerking naar latere jaren.

Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 •  

Opvang vluchtelingen Oekraïne (doel 1.1.2)

€   2.710.000

 • Dekking bijdrage Rijk

€  -2.710.000

 •  

Exploitatie Het Anker (doel 1.1.2)

€      150.000

 •  

Krediet vervanging slingerkooi + belijning atletiekbaan AV PEC (doel 1.2.3)   

€      125.000

 • Dekking kapitaallasten vanaf 2024 algemene middelen

€     -125.000

 •  

Leerlingenvervoer (doel 1.3.2)   

€      600.000

 •  

Doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg (doel 2.1.1)

€      106.000

 •  

Borging doorbraakmethode(doel 2.1.1)   

€      135.000

 • Dekking uit POK gelden

€     -135.000

 •  

Verlengen tijdelijke inzet op re-integratie gedurende 2023 (doel 2.2.1)

€      120.000

 •  

Regionaal Mobiliteit Team (doel 2.2.1)

€      298.000

 • Dekking subsidie ministerie SZ

€     -298.000

 •  

Passende jeugdhulp (doel 2.3.2)

€   3.050.000

 •  

Steunpunt toeslagenaffaire; extra inzet (doel 4.3.2)

€      158.000

 • Dekking SPUK bijdrage

€     -158.000

 •  

Schulddienstverlening; lagere inkomsten schulddienstverlening (doel 4.3.2)

€      208.000

 • Dekking uit armoedebudget

€     -208.000

 •  

Programma Holtenbroek (doel 6.1.2)

€      272.000

 •  

Wijthmen; woningbouwlocatie (doel 6.2.1)

€      162.000

 • Dekking anterieure overeenkomst (gedeeltelijk)   

€     -117.000

 •  

Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten; subsidie Passerelle

€      697.000

 • Dekking aanvullende subsidie Pro rail (doel 6.3.1)

€     -697.000

 •  

Zero emissie stadslogistiek (doel 6.3.2)

€      384.000

 • Dekking klimaat en energiegelden Rijk

€     -384,000

 •  

Verzwaren elektriciteitsnet (doel 6.4.1)   

€      200.000

 •  

Buurtinitiatieven Dieze en Assendorp (doel 6.4.1)

€      500.000

 • Dekking bijdrage uit Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle

€       -50.000

 •  

Tijdelijke adviescapaciteit water- bodemsturend en klimaatadaptatie (doel 6.4.4)

€      106.000

 •  

Vervangingen verhardingen (doel 7.1.2)

€   3.200.000

 • Dekking kapitaallasten uit stelpost kapitaalgoederen programma 10

€  -3.200.000

 •  

Uitgesteld onderhoud a.g.v. extreme kostenstijging (doel 7.1.2)

€      450.000

 • Dekking uit stelpost kapitaalgoederen programma 10

€     -450.000

 •  

Basis op orde brengen op de recreatieplassen (doel 7.1.3)

€      151.000

 •  

Eikenprocessierupsbestrijding (doel 7.3.3)

€      150.000

 •  

Recruiter afdeling HR (doel 9.1.1)

€      149.000

 • Dekking reserve nog uit te voeren werken (gedeeltelijk)

€       -50.000

 •  

Extra inzet Bewaar en Beroep (doel 9.1.4)

€      156.000

 •  

Versterking management Sociaal Domein (doel 9.1.4)

€      164.000

 • Dekking uit loonsom Inkomensondersteuning en reserve Bedrijfsvoering

€     -164.000

 •  

Implementatie toekomstbestendige inrichting Fysiek domein (doel 9.1.4)

€      180.000

 • Dekking uit reserve Bedrijfsvoering

€     -180.000

 •  

Brandverzekering (doel 10.1.1)

€      210.000

 •  

Loon- en prijsaanpassingen (doel 10.1.1)

€   5.012.000

 • Dekking uit concernstelposten loon- en prijsstijging

€  -5.012.000

 •  

Overboekingswijziging rente en afschrijving (doel 10.1.1)   

€       398.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 •  

Capaciteit afdeling MO; voordeel op loonsom (doel 3.3.2)

€     -110.000

 •  

Hogere OZB opbrengst (doel 10.1.1)

€     -610.000

 •  

Rentemutaties treasury (doel 10.1.1)

€  -1.433.000

De grootste meevallers in deze Berap zijn een voordeel op de loonsom van de afdeling M.O. omdat de regio bijdraagt in de kosten, hogere ozb opbrengsten hoofdzakelijk door areaaluitbreiding op het onderdeel niet woningen en hogere rente inkomsten uit het overschot aan liquide middelen omdat de rentepercentages zijn gestegen.
De belangrijkste tegenvallers zijn (structureel) hogere kosten leerlingenvervoer door toename van het aantal leerlingen en prijsindexatie, passende jeugdhulp duurder door verhoging pleegvergoedingen, hogere tarieven jeugdhulp en gestegen energieprijzen. De inkomsten schulddienstverlening vallen lager uit, er zijn middelen nodig voor de aansturing van het programma Holtenbroek, de verzwaring van het electriciteitsnet vraagt onze inzet, extra budget voor buurtinitiatieven in Dieze en Assendorp, forse vervangingsinvesteringen in verhardingen die structurele kapitaallasten veroorzaken, hogere onderhoudskosten asfaltwegen door prijsstijging, gestegen premie brandverzekering, loon-en prijsaanpassingen als gevolg van Cao afspraken bij gemeente en gesubsidieerde instellingen en hogere rente- en afschrijvingslasten als gevolg van doorgeschoven investeringen.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Dat zijn mutaties die geen beroep doen op de algemene middelen. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2023-1 Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2023-1 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53