Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Beschrijving

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast draagt de samenleving als geheel bij aan een positief opvoedingsklimaat voor alle kinderen. Scholen hebben daarin een voorname rol, want ieder kind volgt onderwijs. Eventuele belemmeringen bij opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve ondersteuning ingezet kan worden. Dit is een van de taken van het Sociaal Wijkteam. Voordat we professionele hulp inzetten, kijken we eerst naar de bestaande mogelijkheden in de sociale basis: het gezin, de wijk en de school. Als het nodig is, haalt het Sociaal Wijkteam er specialistische hulp en kennis bij, zo zwaar als moet en zo licht als kan. Zodra het kan wordt de inzet van de hulp weer beëindigd.
Bij de inzet van ondersteuning, hulp en zorg sluiten we zo goed mogelijk aan bij het gewone leven van het betreffende gezin. Daarbij staat het resultaat voor de jeugdige en de ouders centraal (integrale gezinsaanpak) en niet het beschikbare jeugdhulpaanbod.

We stimuleren hulpverleners over de eigen grenzen heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van kinderen en gezinnen.
Collectief aanbod - bijvoorbeeld in de klas - prevaleert indien mogelijk boven individuele hulpverlening. Ambulante hulp prevaleert boven jeugdhulp met verblijf. En indien hulp met verblijf noodzakelijk is, heeft een kleinschalige, gezinsgerichte voorziening de voorkeur. Voor jongeren die vanwege hun leeftijd uitstromen uit jeugdzorg, optimaliseren de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) met als doelstelling dat:

 • die jeugdhulp kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt en hen in staat stelt problemen zelfstandig het hoofd te bieden
 • kinderen, jongeren en ouders tevreden zijn over de hulp
 • hulp tijdig beschikbaar is
 • meerdere hulpvragen binnen één gezin in samenhang worden opgepakt
 • jongeren en gezinnen met een hulpvraag geen hinder ondervinden van de overgang naar 18+
 • ondersteuning, hulp en zorg in en dichtbij het gewone leven wordt geboden
 • het Sociaal Wijkteam, jeugdhulpaanbieders, scholen en andere betrokkenen optimaal met elkaar samenwerken op basis van de hulpvraag van inwoners
 • we steeds vaker intensieve vormen van hulp inzetten als alternatief voor jeugdhulp met verblijf
 • we jeugdhulp met verblijf zo kleinschalig en gezinsgericht mogelijk inzetten.

Portefeuillehouder(s)

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Passende jeugdhulp

Aanvullende uitgaven

3050000

Om drie redenen stellen we voor het bedrag dat is begroot onder doel 2.3.2 Passende Jeugdhulp te verhogen:

 1. Impactanalyse nieuw inkoopmodel
  In de informatienota ‘Impact nieuwe tarieven jeugdhulp 2023’ van 1 november 2022 hebben we de raad geïnformeerd over de financiële impactanalyse van de nieuwe tarieven die bij gelegenheid van het nieuwe inkoopmodel jeugdhulp zijn vastgesteld. Daarin gaven we aan dat de nieuwe tarieven ervoor zorgen dat de uitgaven voor jeugdhulp in 2023 – bij gelijkblijvende inzet - met € 2 à 2,5 miljoen stijgen. En tevens dat we door een beperkte inflatiecorrectie op de tarieven in 2023 een stijging van de uitgaven jeugdhulp verwachten van ongeveer € 245.000.
  Netto houden we voor 2023 daarom rekening met een stijging van € 2,5 miljoen en vervolgens met een doorwerking in de jaren daarna van € 2 miljoen.
  We hebben adviesbureau AEF opdracht gegeven de voortgang van de transformatie jeugdzorg in Zwolle te onderzoeken en ons te adviseren over opties om de transformatie te verbeteren of te versnellen. Zowel het advies van AEF als de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (die naar verwachting in mei wordt vastgesteld) zijn tzt aanleiding de financiële en inhoudelijke aspecten van de opgave jeugd te herijken.
 2. Nadere landelijke besluitvorming over stijgende kosten
  Op basis van landelijke uitgangspunten die pas op 19 december 2022 werden gepubliceerd, is in het regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd op 1 februari 2023 besloten deels tegemoet te komen aan de gestegen energielasten. We verwachten dat dit voor Zwolle leidt tot een structurele stijging van € 350.000. De exacte compensatie hiervoor maakt het Rijk in de meicirculaire 2023 bekend.
 3. Landelijke verhoging pleegvergoedingen
  De Staatssecretaris van VWS besloot eind 2022 de tarieven voor de pleegvergoeding per 2023 fors te indexeren, omdat pleegouders veel last hebben van de prijsstijgingen zonder dat ze in een compensatieregeling vallen.
  Op 1 februari 2023 besloot het regionaal BO Jeugd daarom de aanbieders te compenseren conform de landelijk opgelegde verhoging van de pleegvergoeding, aangezien aanbieders die bedragen 100% moeten uitkeren aan de pleegouders. Voor Zwolle verwachten we hierdoor per 2023 een extra structurele uitgave van € 200.000,-. Ook deze extra stijging neemt het Rijk mee in de meicirculaire 2023.
Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53