Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Beschrijving

Het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen, waarbij overgangen vloeiend verlopen, is nodig om alle Zwolse kinderen optimale ontwikkelkansen te geven.

We verleggen onze blik van achterstanden naar het kijken in kansen. Onderwijsachterstandenbeleid heet daarom nu Onderwijskansenbeleid. Dit beleid richt zich specifiek op het bieden van extra mogelijkheden en onderwijskansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand en is één van de speerpunten van het thema Optimale ontwikkelingskansen in de Strategische onderwijsagenda 2022 - 2026. Het beleid richt zich zowel op het kind als op de ouders en kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met diverse partners in de stad, zoals de kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg, Travers Welzijn en Stadkamer. Voor kinderen is het belangrijk dat voorschoolse voorzieningen, basisscholen en het voortgezet onderwijs in samenwerking een doorlopende ontwikkellijn neerzetten. Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Regelmatige deelname aan het onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en soms is het bereiken van c.q. het vervoer naar de school een probleem. Als een kind niet zelfstandig naar school kan gaan, ondersteunen wij de ouders met leerlingenvervoer. Corona en personele problemen bij de vervoerder geven aanleiding tot zorgen (zie ook doel 2.1.3.).

Samen met de kinderopvang, het onderwijs en maatschappelijke organisaties scholen zetten we verder in op doorlopende ontwikkellijnen met de ambitie om te zorgen voor optimale ontwikkelkansen, een passende onderwijsplek en een positieve leercultuur. Dit eventueel in combinatie met zorg met als doel dat jongeren economisch zelfstandig worden en/of kunnen functioneren op het niveau dat past bij hun mogelijkheden. Hierbij blijft het behalen van een startkwalificatie voorop staan. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden.

Criteria

We verbeteren doorlopende ontwikkellijnen, zodanig dat:

  • Meer (doelgroep)peuters naar een voorschoolse voorziening gaan.
  • Meer doelgroepkinderen zich ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.
  • Meer ouders meer worden betrokken bij de taal- en de bredere ontwikkeling van hun kind.
  • Er minder segregatie is in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.
  • Er sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s) is.
  • Onderwijsdeelname wordt verhoogd.
  • Jeugdwerkloosheid wordt tegengegaan.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Leerlingenvervoer

Aanvullende uitgaven

600000

In 2022 bedragen de totaal uitgaven €1.644.676,-. Hiermee is het budget overschreden met €133.803,- tov de begroting.
De reden voor deze overschrijding is een toename van het aantal leerlingen in het aangepast vervoer met 25,45% naar 345 leerlingen in 2022. In 2023 is het aantal leerlingen in het taxivervoer wederom gestegen met 7,8% t.o.v. 2022 naar 372. Daarnaast is de prijsindexatie voor 2023 fors gestegen met 13,7%. Dit valt toe te schrijven aan de algehele inflatie.
Ook het aantal overige vergoedingen (kilometervergoeding, fietsvergoeding, et cetera) is in 2023 gestegen met 53% van 43 in 2022 naar 66 in 2023.
Het totaal aantal leerlingen in het leerlingenvervoer (taxivervoer en vergoedingen) staat in 2023 op 438.
De algehele stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer kan voornamelijk worden toegeschreven naar het feit dat in 2021 nog een nasleep van de coronaperiode te bemerken viel waardoor er minder leerlingen in het leerlingenvervoer waren aangemeld. De aanmeldingen zijn daarna weer sterk toegenomen. Door het chauffeurstekort in het schooljaar 2022-2023 is als maatregel het kilometerbudget gepromoot onder ouders als alternatief voor het taxivervoer. Dat verklaart ook de stijging van het aantal vergoedingen.

Bovenstaande ontwikkelingen houden in dat het budget in de begroting 2023 (€ 1.494.000) structureel met € 600.000 moet worden verhoogd naar € 2.100.000. Deze berap bevat de verhoging 2023. Bij de opstelling van de begroting 2024 (najaarsmoment) vindt de structurele afweging plaats.

We gaan het beleid actualiseren om instroom te verminderen en uitstroom te bevorderen:
Meer sturen op zelfstandigheid en meer faciliteren in plaats van (ont)zorgen door:
·Sterker voorliggend veld creëren
·Up-to date brengen van onze verordening en werkwijze. We willen daarom de regelgeving meer laten aansluiten op de laatste versie van de modelverordening van de VNG. Uitgangspunten hierbij zijn dat er veel meer wordt gestreefd naar zelfstandigheid van de leerling, een ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de leerling leidend moet zijn en dat ouders de eventueel noodzakelijke begeleiding zelf regelen. Bij het OPP moeten scholen actief worden betrokken. Daarnaast willen we het zelfstandig fietsen zoveel mogelijk stimuleren. Kortom, we willen zoveel mogelijk aansluiten bij normale vervoersbewegingen in relatie tot het opgroeien van het kind en faciliteren daar waar dat nodig is
·Strenger gaan sturen op loosmeldingen

OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

Budgettair neutraal

Het uitvoeren van onderwijsachterstandenbeleid is een wettelijke taak. De specifieke uitkering van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid 2023 valt op basis van de voorlopige toekenning € 97.043 hoger uit dan begroot. Het (extra) budget voor onderwijsachterstanden wordt ingezet voor het voorkomen en bestrijden van
onderwijsachterstanden bij kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De te ontvangen middelen worden toegevoegd aan het budget.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53