Domeinen

Sociaal domein

Programma 2. Inwonersondersteuning

Beschrijving

De meeste inwoners kunnen zelf of met hulp van hun netwerk of andere verbanden meedoen. We moedigen dat aan en versterken die sociale basis (programma 1. Samenleving). Een deel van de inwoners heeft daarnaast ook individuele ondersteuning en/of zorg nodig. Daarover gaat dit programma. Het gaat dan om (ambulante) ondersteuning vanuit de Wmo, jeugdzorg en om ondersteuning naar werk.

Elke inwoner van Zwolle kan terecht bij het Sociaal wijkteam, met welke vraag dan ook. Met de inwoner bespreken we wat nodig is, wat mogelijk is en wat de beste aanpak is. Vertrekpunt is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en van welke algemene voorzieningen hij gebruik kan maken. Het wijkteam kan zelf ondersteuning bieden. Zo nodig is er gespecialiseerde ondersteuning. Daarvoor zijn er maatwerkvoorzieningen uit de Wmo (zoals thuisondersteuning, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen) en de jeugdzorg. De maatwerkvoorzieningen worden geleverd door diverse aanbieders. Met die aanbieders maakt het wijkteam afspraken over de resultaten. We kunnen ook het participatiebudget via Tiem inzetten, om te ondersteunen bij het zoeken naar werk of een opleiding. Zo zorgt het Sociaal wijkteam ervoor dat inwoners kunnen (blijven) meedoen.  

Alle inwoners kunnen gebruikmaken van de algemene voorzieningen en initiatieven. Dat kan zonder tussenkomst van de gemeente. We willen dat inwoners makkelijker van deze voorzieningen en initiatieven gebruik kunnen maken. En dat de voorzieningen en initiatieven zoveel mogelijk aansluiten op hun dagelijks leven, dichtbij huis. Op die manier hoeven inwoners minder gebruik te maken van de individuele maatwerkvoorzieningen. Die zijn duurder en willen we beschikbaar houden voor inwoners die niet zonder kunnen.   

De voorzieningen en initiatieven zijn nodig om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. En zodat ze niet hoeven door te stromen naar beschermd wonen of begeleid wonen. Van de inwoners die momenteel wel beschermd wonen, denken we dat een deel weer zelfstandig met ondersteuning kan gaan wonen. Dat noemen we beschermd thuis (spoor 2). Om dit te bereiken, willen we dat er meer variatie komt in de zorg die zorgaanbieders leveren. Ook gaan we samen met woningcorporaties voldoende woningen realiseren (spoor 5). Met zorgverzekeraars en het zorgkantoor gaan we in gesprek over de aansluiting van de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg (Wlz).

We vinden het belangrijk dat Zwolse kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Dat er ruimte voor ze is om te spelen, leren en later ook te werken. Zijn er problemen met opgroeien en opvoeden, dan willen we die problemen zo vroeg mogelijk signaleren. Als er ondersteuning nodig is, dan zorgen we ervoor dat het kind daar niet lang op hoeft te wachten. En dat de ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij zijn ‘gewone leven’. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Om dit te bereiken zijn er alternatieve vormen van jeugdhulp nodig. Van jeugdzorgaanbieders verlangen we dat ze nog meer gaan koersen op de resultaten van hun inzet. Hierover maken we ook in regionaal verband afspraken (spoor 3).          

Inwoners die aangewezen zijn op maatwerkvoorzieningen, moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zorg krijgen die doeltreffend, veilig en kwalitatief goed is. Wij zien hierop toe via kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht bij onze zorgaanbieders. Dat toezicht is preventief; we gaan uit van vertrouwen.

Tot begin 2020 daalde het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. De vraag naar werknemers was hoog. Daardoor kwamen ook kwetsbare inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan betaald werk. Tot de uitbraak van het coronavirus. Flexwerkers, inwoners met tijdelijke contracten onder wie studenten, jongeren, alleenstaanden, inwoners met een migratieachtergrond en zzp’ers, werden zwaar geraakt. Ook in Zwolle blijven de gevolgen van de coronacrisis de komende jaren zichtbaar. We blijven ons inzetten om de negatieve gevolgen voor deze inwoners te beperken. Daarbij hebben we extra aandacht voor onze inwoners die langdurig afhankelijk zijn van inkomenssteun (spoor 4).

Bij de start van de coronacrisis in 2020 hebben we ingezet op het zoveel mogelijk continueren van de ondersteuning aan onze inwoners. Soms werd de ondersteuning op een alternatieve manier ingezet. Ook heeft het eigen netwerk vaak extra ondersteuning geboden.

In 2022 zien we op verschillende terreinen personeelstekorten ontstaan. Dit leidt tot druk op de benodigde ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare inwoners. Tegelijkertijd zien we een toename van de ondersteuningsvraag bij onder andere jongvolwassenen en ouderen. Dat heeft te maken met de na-effecten van corona.  

In 2022 hebben we onze verantwoordelijkheid genomen in de opvang van Oekraïners, vluchtelingen en statushouders. Ook in 2023 zetten we ons in om deze nieuwkomers te ondersteunen en te laten meedoen.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

2.1.1

Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg

        78.120

     100.000

2.1.1

Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg

       28.160

       28.160

       28.160

       28.160

2.1.1

Borging Doorbraakmethode (zie ook doel 8.2.1)

      135.000

2.2.1

Verlengen tijdelijke inzet op re-integratie gedurende 2023. Tiem

      120.000

2.2.1

Regionaal Moblilteit Team

      297.595

2.2.1

 - Dekking subsidie ministerie SZW

     -297.595

2.3.2

Passende jeugdhulp

   2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

 2.550.000

2.3.2

Passende jeugdhulp

      500.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

3.383.120

2.678.160

2.578.160

2.578.160

2.578160

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53