Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

Beschrijving

Fitte en gezonde inwoners dragen bij aan een sterke sociale basis. Veel inwoners sporten, individueel of via een sportvereniging. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten bij het versterken van de sociale basis en sterker inzetten op preventie. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen. We ondersteunen verenigingen daarbij om het financieel en / of maatschappelijk verdienvermogen te versterken en hun organisatie en aanbod af te stemmen  en ingaan op de vraag van het toenemend aantal ouderen en de behoefte aan vrijblijvender vormen van sportbeoefening. De bewegingen uit de hervormingsagenda (zorgvragen zo normaal mogelijk en in de eigen omgeving oplossen) zien wij dan ook als een kans voor sportverenigingen hun maatschappelijke rol en positie te vergroten.

Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om aan sport en bewegen en vitaliteit van inwoners en sportverenigingen invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en instandhouding van accommodaties door sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Uit het onderzoek naar het sportaccommodatiebeleid blijkt dat het aanbod op het gebied van binnen- en buitensport op stedelijk niveau op orde is. Desalniettemin liggen er uitdagingen, vooral in de wijk Stadshagen (stadsdeel West) waar met de woningbouwontwikkeling de behoefte aan sport en bewegen de komende jaren verder toeneemt. Ook het revitaliseren van Sportpark Marslanden als maatschappelijk middelpunt in de wijk met kansen en uitdagingen op het gebied van de Energietransitie vraagt in 2023 onze aandacht.

Naast de reguliere sportaccommodaties willen we sport en bewegen in de openbare ruimte nog meer stimuleren en faciliteren. Hoewel Zwolle goed scoort volgens de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving en er momenteel veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte voor sport en bewegen, willen we sport en bewegen in de openbare ruimte en het ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten stimuleren en faciliteren. Dit doen we beleidsmatig door aan te sluiten bij het 'Beweegpleinen' beleid. Dit is de combi tussen speelpleinen, sport en groen in de openbare ruimte.

Criteria

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties, zodanig dat:

 • Verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij:
  • Beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen.
  • Financieel gezond / draagkrachtig zijn.
  • Kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren.
  • Duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid, participatie en zorg.
 • optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:
  • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost.
  • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen.
  • De sociale infrastructuur van Sportverenigingen wordt ingezet voor Sport als preventie instrument.
  • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is.
 • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd op en rondom sportparken en in de openbare ruimte middels hotspots.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-1

Vervanging slingerkooi  + belijning atletiekbaan AV PEC

Budgettair neutraal

De Slingerkooi bij AV PEC voldoet vanaf 2024 niet meer aan de door de atletiekbond gestelde eisen. De kooi dient vervangen te worden. Tevens wordt van de mogelijk gebruik gemaakt om de belijning aan te passen (werk met werk).
Als gemeente zijn we eigenaar van de Slingerkooi en wij dienen de kooi dan ook te vervangen.
Het benodigde investeringskrediet bedraagt € 125.000 en zal worden geactiveerd. De uit de investering voortvloeiende structurele kapitaallast (voor het eerst in 2024) bedraagt € 9.458 ( Afschrijving € 8.333 + Rente € 1.125). De kapitaallast is gebaseerd op een afschrijf termijn van 15 jaar en een rentepercentage van 0,9%.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53