Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Beschrijving

Sport en bewegen draagt als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sport en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven. De maatschappelijke rol van sport en sportorganisaties willen we benutten om ondersteunend te zijn aan de preventieagenda en daarmee het versterken van de sociale basis.
De buurtsportcoaches hebben hierin een essentiële rol als verbinder, aanjager en ontwikkelaar binnen het speelveld van sport(-organisaties), wijk(-bewoners)  en maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn en zorg).

De aanwezige sportinfrastructuur met veel en goede sportaccommodaties en beweegvoorzieningen verspreid over de stad is een belangrijke drager. De vraag naar sportactiviteiten en –voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk stijgen. Daarmee zal, met het stijgen van de leeftijd, een verschuiving plaatsvinden van sporten naar bewegen, terwijl ook voor jongeren het sport- en beweegaanbod op peil moet blijven. Dit, maar ook de beweging uit de hervormingsagenda, om zorgvragen zoveel mogelijk in het gewone leven op te lossen, biedt kansen voor sportverenigingen voor het ontwikkelen van nieuw en vernieuwend (sport)aanbod en het aanboren van nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners.

Criteria

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen, zodanig dat:

  • Inwoners in alle geledingen van de bevolking een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie hebben.
  • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.
  • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.
  • Sport en bewegen in de openbare ruimte gestimuleerd wordt door stimuleren van beweegplekken in de wijken.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Lokaal Sportakkoord 2023-2026

Budgettair neutraal

In 2023 wordt er weer een nieuw Lokaal Sportakkoord afgesloten voor 2023-2026. Dit lokaal sportakkoord wordt uitgevoerd met de middelen uit de brede Spuk voor het sportakkoord ad € 85.145,-. Deze middelen zijn inmiddels via de Brede Spuk-aanvraag aangevraagd. Het akkoord wordt gemaakt in afstemming met de stad, waarbij het de verwachting is dat de lijn van de bestaande beleidskoers kan worden voorgezet. Het akkoord is eind juni gereed ter onderbouwing van de aangevraagde Spuk-middelen.

Clubkadercoach

Aanvullende uitgaven

70000

Middels het project ‘de preventieve kracht van de sportvereniging’ creëert SportService Zwolle, met gerichte ondersteuning van partners in de stad ruimte binnen sportverenigingen om vrijwilligers die jeugd bij sportverenigingen begeleiden te ondersteunen en daarnaast ook te werken aan het betrekken van jongeren bij de club door ze een podium te geven waarop ze écht invloed hebben. Zo wordt er gericht gewerkt aan een sterk preventieve cultuur en aan jongerenparticipatie. Voor het inzetten van een clubkadercoach is €70.000 benodigd.  

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53