Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Beschrijving

Inclusieve arbeidsmarkt
We blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: goede aansluiting tussen opleidings- en arbeidsaanbod in de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gerichte aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan / zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning / subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie. Bij het bevorderen van participatie en uitstroom uit de bijstand gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoner. De afspraken die we maken, zijn erop gericht om, met niet-vrijblijvende inzet van beide kanten, passend werk te vinden.

Arbeidsmarkt
We hebben te maken met enorme krapte op de arbeidsmarkt. De krapte is dusdanig dat ook zorg- en dienstverlening sterk wordt gehinderd. Dit is ook wat we als gemeente ondervinden bij Thuisondersteuning en doelgroepenvervoer. We willen inwoners ondersteunen die via (om)scholing snel begeleid kunnen worden naar ander werk. Tegelijkertijd vragen wij van Tiem aanvullende maatregelen te treffen om het aantal personen dat uitstroomt uit de bijstand, positief te beïnvloeden. De mensen die instromen in de bijstand, hebben meer belemmeringen te overwinnen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Voor personen met een grote afstand continueren wij onze dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie. Zoals vrijwilligerswerk in het voorveld en dagbesteding, waarmee iemand arbeidsvaardigheden kan ontwikkelen en werkervaring op kan doen. Dit wordt in samenhang tussen spoor 1 en spoor 4 van de lokale hervormingsagenda Sociaal Domein (door)ontwikkeld.

Regio
Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context (Werkbedrijf Regio Zwolle) samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV aan een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij vormt een regionale arbeidsmarktagenda met bijbehorend werkplan, opgesteld door de arbeidsmarktregio Zwolle in samenwerking met alle partners. Flankerend beleid wordt vormgegeven vanuit de Human Capital Agenda (HCA). Dit is gericht op het mogelijk maken van ontwikkeling en scholing van werknemers en werkzoekenden. Hierbij gaat het om ontwikkeling en scholingstrajecten die zich richten op het versterken van de arbeidsmarktpositie van een individu bij één van de erkende opleiders.

Inbugeringswet
Per 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van de statushouder en draagt zorg voor een passend inburgeringstraject. De nieuwe wet heeft als maatschappelijke doelstelling om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Samen met de statushouder worden afspraken gemaakt over hoe te komen tot participatie naar vermogen, waarbij arbeidsparticipatie en duurzame uitstroom uit de bijstand voorop staat. De instrumenten die we inzetten tijdens het inburgeringstraject zorgen ervoor dat het proces van integratie in een versnelling raakt. We zetten – in lijn met de nieuwe wet – in op dualiteit; het leren van de taal en het gelijktijdig participeren naar vermogen. We regisseren het inburgeringstraject vanuit de volgende beleidsdoelen; tijdigheid van handelen, het leveren van maatwerk en het borgen van kwaliteit. Sinds 2019 hebben we ervaring mogen opdoen met deze uitgangspunten. In de uitvoering hebben we samen met o.a. de convenantpartners die zich verbonden hebben aan onze doelstelling om de nieuwe Zwollenaren goed te laten participeren en integreren in Zwolle veel geleerd. Dit vormt de basis voor de uitvoeringspraktijk en het door ontwikkelen van een Zwolse methodiek.

Ondertussengroep
Vanaf 2018 zet Zwolle in op ondersteuning van de zogenoemde ‘ondertussengroep’; statushouders die vanaf 2015 gehuisvest zijn in onze gemeente en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.  
Het niet functionerende inburgeringsbeleid (tot 1 januari 2022) en de behoefte aan een actievere aanpak op basis van de verplichtingen die verbonden zijn aan de participatiewet hebben geleid tot het ontstaan van de ‘aanpak ondertussengroep statushouders’. Momenteel begeleiden we ongeveer 340 statushouders richting maximale participatie en inburgering en het volwaardig integreren in de Nederlandse samenleving. We doen dit in de lijn van de nieuwe inburgeringswet. In 2023 zetten we deze aanpak voort en intensiveren we de inzet op arbeidstoeleiding en duurzame uitstroom. De doelgroep ‘ondertussengroep’ zal de komende jaren in omvang afnemen door o.a. uitstroom naar werk en opleiding. Voor deze activiteiten is bestedingsvoorstel A18. Ondertussengroep statushouders en A20. Ontwikkeltrajecten statushouders B1 en Z-route opgenomen.

Laagdrempelige werkplekken (hervormingsagenda)
In 2023 worden twee nieuwe uitvoeringspraktijken voortgezet (die zijn gestart in 2021 en 2022). Deze maken onderdeel uit van spoor 4 Participatie van de Hervormingsagenda Sociaal Domein. In de praktijk toetsen we of het bieden van laagdrempelige werkplekken de overgang naar betaalde arbeid versoepeld voor Zwollenaren die al 2 jaar of langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De plekken zijn laagdrempelig, omdat er minder eisen aan deelnemers wordt gesteld dan bij het huidige aanbod geldt en het gaat om passend werk. Zo streven we ernaar dat deze groep vaker naar betaald werk uitstroomt.

Ketensamenwerking
In de afgelopen jaren (vanaf 2013) zijn er keuzes gemaakt wat heeft geleid tot een uitvoeringsketen zoals deze vandaag de dag functioneert. Deze keten bestaat uit de afdeling Inkomensondersteuning, Sociaal Wijkteam, RMC, Tiem, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Team IPA. Keuzes hebben elkaar opgevolgd, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de decentralisaties (taakverdeling schakels van de bijstandsketen), invoering van de participatiewet met bijhorend gedachtegoed (werk voor inkomen) en de oprichting van Tiem. In de praktijk lopen we tegen een reeks belemmeringen aan, die in de uitvoering onvoldoende ‘weggewerkt’ kunnen worden. De verschillende uitvoeringsorganisaties zien kansen om de ketensamenwerking te verbeteren en de bereidheid zich hiervoor in te zetten wordt op alle niveaus (van uitvoering tot management/directie) gevoeld. Bij het verbeteren dan wel ontwerpen van een uitvoeringsmodel voor de doelgroepen van de participatiewet werken we sinds 2022 vanuit het perspectief van de eindgebruiker, de inwoners in een innovatielab.
Naast deze gemeentelijke bijstandsketen blijven we inzetten op het verbeteren van de ketensamenwerking met:

  • Private partners en werkgevers en;
  • De verschillende domeinen, zoals Goede dagen & Perspectief, Beschermd Thuis (hervormingsagenda sociaal domein), maar ook GGZ.

Uitvoeringsovereenkomst Tiem
Tiem is onze partner voor arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding. Deze organisatie heeft de opdracht om arbeidstoeleiding samen met werkgevers en waar mogelijk in publiek-private samenwerking vorm te geven. De dienstverlening naar werkgevers om mensen met beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar werk te leiden is in regionaal verband georganiseerd in het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle. Tiem is één van de belangrijke uitvoeringsorganisaties die onderdeel is van dit netwerk en dé link is naar een groot deel van het (onbenut) arbeidspotentieel in de regio.
De opgave is om de lijn van (arbeids-)ontwikkeling van mensen met een beperkte arbeidsmarktaansluiting naar arbeid in partnerschap vorm te geven. Tiem is hierin een belangrijke schakel. Partnerschap in regionaal verband met gemeenten, UWV en in de keten ‘vanuit de wijk naar werk’ met maatschappelijke partners verbonden aan de gemeentelijke organisatie. In 2023 zal Tiem werken vanuit een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, waarin lessen getrokken zijn om in de toekomst nog succesvoller te zijn in de opgave voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij moet een juiste wisselwerking gevonden worden tussen afspraken met Tiem en de herijkte opdracht van het Sociaal Wijkteam.

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en / of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids- / participatiemogelijkheden.
  • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting opleiding / werk / zorg.
  • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50-plussers, statushouders, kwetsbare jongeren en mensen met psychische kwetsbaarheid, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
  • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
  • Mensen die binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
  • De uitstroom uit de bijstand naar werk (loondienst en ondernemerschap) is in 2020 en 2021 als gevolg van de coronacrisis gestagneerd. Ondanks alle onzekerheden rondom de gezondheidscrisis en de uitwerking op de economie en arbeidsmarkt de komende jaren streven we ernaar om het uitstroompercentage in 2022 tov van 2020 en 2021 te verhogen. Op deze manier proberen we het bijstandsvolume te beperken.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Regionaal Mobiliteit Team

Budgettair neutraal

Het ministerie van SZW stelt voor de arbeidsmarkten voor 2023 een subsidie beschikbaar om het Regionaal Mobiliteit Team te organiseren en te bemensen. Hiervoor kunnen het UWV Regio Zwolle en de centrumgemeente Zwolle gezamenlijk een aanvraag indienen. Deze aanvraag is inmiddels beschikt. Het deel dat de centrumgemeente Zwolle kan inzetten bedraagt € 297.595 voor 2023. Dit wordt in 10 gelijke bedragen uitgekeerd gedurende het jaar en wordt in januari 2024 door ons verantwoord richting SZW. Dit bedrag is volledig begroot binnen het programma Werk en Ontwikkeling Regio Zwolle en wordt via deze weg toegekend aan de daarvoor bedoelde budgetten.

Verlengen tijdelijke inzet op re-integratie gedurende 2023. Tiem

Aanvullende uitgaven

120000

In de praktijk zien we een groep mensen met een bijstandsuitkering die op het moment dat zij instroomden in de bijstand ook één of meerdere hulpvragen hadden waarvoor het wijkteam is ingeschakeld. Een deel van deze groep heeft die hulpvragen niet meer, maar staat nog wel langs de kant zonder betaald werk. De bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zonder hulpvraag aan het Sociaal Wijkteam hebben mogelijk onbenut potentieel. In de loop der tijd kan hun situatie gewijzigd zijn, waardoor er andere kansen en een andere aanpak passend is. Tiem is daarom in 2022 van start gegaan met de zogenoemde perspectiefgesprekken. Waar nodig hebben zij met hulp van afdeling Inkomensondersteuning en het Sociaal Wijkteam een (bijgesteld) integraal plan
opgesteld.
Voor de start van de gesprekken was onze overtuiging dat een deel van het potentieel van deze groep momenteel onbenut blijft en zij (gedeeltelijk) zelf hun inkomen kunnen verdienen. In de praktijk bleek een veel groter deel gebaat bij een vervolg (dat past ook bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt). Zo is er tussentijds voor gekozen om meer capaciteit te zetten op de eerste 250 en hen voldoende op weg te helpen. Nu staan we op het punt om de overige 250 kandidaten uit te nodigen voor gesprekken.
De eerste observaties over de Perspectiefgesprekken zijn veelbelovend. Van de 250 inwoners die in het kader van deze gesprekken gesproken zijn, kan een groot aantal (ca. 140) de stap maken naar trede 4,5 en 6 van de Participatieladder. Dat betekent dat deze groep inwoners op termijn de stap naar (onbetaald) werk en mogelijke uitstroom uit de uitkering zou kunnen maken.
Tegelijkertijd toont deze eerste observatie aan dat er nog veel potentie is onder een deel van de inwoners van Zwolle, die niet meer actief in beeld zijn binnen onze Participatieketen. De inzet van Perspectiefgesprekken kan deze groep beter in beeld brengen en kan bijdragen aan het verlagen van onze bijstandspopulatie (met gevolgen voor ons tekort op de BUIG). Bovendien biedt deze groep mogelijk een oplossing voor de krapte die ondernemers ervaren op de arbeidsmarkt.
Voor 2023 is er een extra budget van € 120.000 nodig.

In de praktijk zien we een groep mensen met een bijstandsuitkering die op het moment dat zij instroomden in de bijstand ook één of meerdere hulpvragen hadden waarvoor het wijkteam is ingeschakeld. Een deel van deze groep heeft die hulpvragen niet meer, maar staat nog wel langs de kant zonder betaald werk. De bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zonder hulpvraag aan het Sociaal Wijkteam hebben mogelijk onbenut potentieel. In de loop der tijd kan hun situatie gewijzigd zijn, waardoor er andere kansen en een andere aanpak passend is. Tiem is daarom in 2022 van start gegaan met de zogenoemde perspectiefgesprekken. Waar nodig hebben zij met hulp van afdeling Inkomensondersteuning en het Sociaal Wijkteam een (bijgesteld) integraal plan opgesteld.

Voor de start van de gesprekken was onze overtuiging dat een deel van het potentieel van deze groep momenteel onbenut blijft en zij (gedeeltelijk) zelf hun inkomen kunnen verdienen. In de praktijk bleek een veel groter deel gebaat bij een vervolg (dat past ook bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt). Zo is er tussentijds voor gekozen om meer capaciteit te zetten op de eerste 250 en hen voldoende op weg te helpen. Nu staan we op het punt om de overige 250 kandidaten uit te nodigen voor gesprekken.
Voor 2023 is er een extra budget van € 120.000 nodig.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53