Domeinen

Sociaal domein

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven

Beschrijving

We bieden een vangnet voor wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit doen we op grond van de Participatiewet, waarin rechten en plichten voor het ontvangen van bijstand verwoord zijn. We verstrekken een bijstandsuitkering voor kosten levensonderhoud en bijzondere bijstand voor onvoorziene noodzakelijke kosten die niet uit eigen middelen kunnen worden voldaan. Hierdoor voorkomen we armoede en sociaal isolement. We stimuleren met heldere en simpele communicatie en bekendheid van regelingen dat inwoners tijdig een beroep op inkomensondersteuning doen. Door tijdige ondersteuning wordt ernstige schuldensituatie voorkomen en kunnen inwoners blijven participeren. We geven uitvoering aan armoedepact Zwolle Armoedevrij.

Criteria

We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven, zodanig dat:

  • als Zwolse armoedegrens geldt een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De inkomensgrens geldt voor inkomens uit loondienst, eigen onderneming of uitkering;
  • ondersteuning past binnen wettelijke kaders, zoals de Participatiewet;
  • iemand die een beroep doet op de gemeente voor inkomensondersteuning, zich naar vermogen inzet om, zo snel en zo veel als mogelijk is, weer zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien;
  • uitstroom naar betaald werk of eigen bedrijf gestimuleerd wordt;
  • zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen;
  • juiste informatieverstrekking door aanvragers bevorderd wordt;
  • het aanvragen van regelingen zo min mogelijk administratieve lasten oplevert;
  • de aanvragen zoveel als mogelijk afgehandeld worden binnen de wettelijke termijnen die daarvoor gesteld zijn.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Stadspas

.

Aanvullende uitgaven

80000

In het coalitieakkoord ‘Samen voor een waarde(n)volle toekomst’ d.d. 25 mei 2022 is de wens verwoord om een stadspas in te voeren, waardoor inwoners met een laag inkomen gemakkelijker gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen waar zij recht op hebben. Op 12 december 2022 heeft er een debat met de gemeenteraad  over de informatienota Vooronderzoek Zwolse stadspas d.d. 22 november 2022 plaatsgevonden, waarbij de gemeenteraad kennis heeft genomen van het voorstel om te kiezen voor een stadspas als participatie instrument (variant A). In 2023 en 2024 vraagt dit om extra werkzaamheden. De verwachting is dat in de tweede helft 2023 gestart wordt met een project voor de aanschaf en implementatie van de stadspas. Daardoor worden er al in 2023 kosten gemaakt zoals inzet projectleider, aanbesteding of inbesteding, advies uren van de IV-afdeling en afdeling communicatie enz. Raming kosten voor 2023 bedragen € 80.000. Dekking kan gevonden worden in het eveneens op dit doel opgenomen armoedebudget

Verlaging armoedebudget; inzet voor Stadspas en Schulddienstverlening

Lagere uitgaven

288000

Zie voor toelichting onder doel 4.1.1 onderdeel "Stadspas" en doel 4.3.2 onderdeel "Schulddienstverlening-inkomsten schuldregeling 2023"

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53