Domeinen

Sociaal domein

Programma 4. Inkomen

Beschrijving

Veel inwoners hebben een baan of eigen bedrijf. Ze kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien, hebben toegang tot zorg en hebben een financiële buffer voor onverwachte uitgaven. Zij genieten bestaanszekerheid. En zijn naast hun werk op vele manieren actief in de samenleving.  

Maar niet iedereen bevindt zich in die situatie. Zoals de vele Oekraïners, die vanwege de oorlog zijn gevlucht naar het Westen. Zwolle biedt ze hulp. De raad, het college, organisaties en vele inwoners stellen zich proactief op en bieden hulp en opvang aan deze ontheemden.

Voor alle Zwollenaren die zich in een kwetsbare positie bevinden, is er ondersteuning. Mensen die ontslagen zijn, helpen we bij het vinden van werk. Voor ondernemers met een te lage omzet is er bijstand. Werkgevers die een inwoner met een arbeidsbeperking in dienst nemen, krijgen subsidie, compensatie of dispensatie. Voor mensen met een beperkt leervermogen geven we hulp via middelen uit het programma 2 ‘Inwonersondersteuning’.

Sommige inwoners hebben een laag inkomen. Ze zijn onzeker over hun toekomst, leven in armoede of hebben schulden. Bij de gemeente, maatschappelijke partners, bedrijven en instellingen kunnen ze terecht voor hulp. Zoals bij de financiële spreekuren van Op Orde, voor wie geldvragen heeft.
Voor inwoners met een laag inkomen zijn er verschillende inkomensondersteunende regelingen. Voorbeelden zijn de energietoeslag en zorgkostenregeling. Ook voor kinderen zijn er regelingen, zodat ook zij kunnen sporten en meedoen aan buitenschoolse en culturele activiteiten. Want we willen gelijke kansen voor jong en oud.  

Mensen kunnen door een stapeling van gebeurtenissen in de schulden komen. Bijvoorbeeld door een hoge energierekening, ziekte of scheiding. De kans op schulden willen we voor huishoudens zo klein mogelijk maken. We zetten in op preventie en vroegtijdige ondersteuning. Signaleren we bij een inwoner meerdere betalingsachterstanden, dan zoeken we contact. En zoeken we samen een oplossing.

Energieleveranciers hebben aangegeven in de periode oktober 2022 - april 2023 geen inwoners af te sluiten van gas of elektra. Oplopende geldproblemen en effecten daarvan willen we zo voorkomen.

Zijn er uiteindelijk wel schulden, dan bieden we snel en efficiënt ondersteuning. Dat doen we samen met partners in de stad. Uitgangspunt is een schone lei, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Inwoners met niet-saneerbare schulden ontzorgen we met advies, budgetbeheer of beschermingsbewind. Sommige mensen zijn langdurig aangewezen op ondersteuning door een bewindvoerder.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

4.1.1

Stadspas

        80.000

4.1.1

Verlaging armoedebudget; inzet voor Stadspas en Schulddienstverlening ( zie ook doel 4.3.2)

     -288.000

4.3.2

Programma 4; Extra inzet nodig bij het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle

      157.917

     157.917

4.3.2

 - Dekking SPUK bijdrage

     -157.917

   -157.917

4.3.2

Schulddienstverlening -  inkomsten schuldregeling 2023 (zie ook doel 4.1.1)

      208.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

 -

 -

 -

 -

 -

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53