Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.1.2 Samenkracht

We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Beschrijving

Zwolle groeit als stad. Wijken veranderen qua samenstelling door nieuwe bewoners, van binnen en buiten Zwolle. Ook zien we dat  mensen langer thuis blijven wonen en minder snel naar een instelling voor beschermd wonen of jeugdzorg of naar verpleeghuis verhuizen. Voor alle inwoners willen we een sterke sociale basis bieden. Een basis die zelfredzaamheid bevordert en waar we laagdrempelig en preventief ondersteuning bieden, zodat hulp snel en dichtbij geboden wordt.

De meeste inwoners zijn zelf in staat om sociale contacten op te bouwen, een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals betaald werk of het doen van vrijwilligerswerk. Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (bijvoorbeeld opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. Dat doen we samen met inwoners en hun vrijwillige inzet en professionele partijen. Voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen, maar ook statushouders en psychisch kwetsbaren  zijn er mogelijkheden om sociale contacten en daginvulling te hebben. Er zijn inloopplekken en aanbod van sportieve, culturele en welzijnsactiviteiten en ruimte voor ontmoeten van buurt- en lotgenoten. Welzijnswerkers zijn proactief in de wijk om escalatie of eenzaamheid te voorkomen, maar ook om te helpen bij persoonlijke ontwikkeling. Samen zorgen voor een inclusieve stad waarin iedereen mee kan doen, een stad die gelijke kansen en bestaanszekerheid biedt.
We streven naar sociale inclusie en samenhang tussen inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie of seksuele geaardheid. We zijn een toegankelijke stad, waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Er is geen plek voor discriminatie en racisme in Zwolle. We accepteren en waarderen elkaars verschillen. Als regenbooggemeente maken we ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van LHBTI+’ers. We vinden het belangrijk dat mensenrechten worden beschermd en dat we met ons beleid en de uitvoering daarvan, daarop inzetten. Vanuit onze visie op diversiteit en inclusiviteit richten we onze aandacht en inzet richten op versterking van een inclusieve samenleving
Ook omvat dit doel de regionale en stedelijke opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten/ wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid vermindert, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
  • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie), er meer wederzijdse bewustwording is en er minder uitsluiting plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Budgettair neutraal

Voor het realiseren van 175 aanvullende plekken, primair voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, in het kantoorgebouw Rembrandt aan de Dokter van Deenweg 50 is een extra krediet nodig van €2.710.000,- voor het jaar 2023 . Het extra krediet wordt volledig gedekt uit rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Op 2 februari 2023 bent u geïnformeerd over het besluit van college  additioneel 175 tijdelijke opvangplekken te realiseren voor primair Oekraïense vluchtelingen en deels secundair voor statushouders in een vierde kantoorpand in het gebied Oosterenk op adres Dokter van Deenweg 50 voor een periode van een jaar, met een verlengingsmogelijkheid voor zover nodig. De financiële gevolgen hiervan worden nu verwerkt in deze Berap-1 2023;
in de raadinformatienota van februari wordt een bedrag genoemd van € 5,55 mln. Dit is het bedrag dat gemoeid is met de opvanglocatie Rembrandt voor een heel jaar. De opvanglocatie gaat open in juni waardoor voor 2023 slechts de helft van krediet (€ 2.710.000) beschikbaar hoeft te worden gesteld. De begroting voor de opvang vluchtelingen 2024 volgt in het najaar.

Met het realiseren van 175 extra opvangplekken levert Zwolle opnieuw een belangrijke bijdrage aan de opdracht die de burgemeester en Veiligheidsregio van het Rijk heeft gekregen. De opdracht van de Staatssecretaris van V&J d.d. 16 december jl. om de opvang van Oekraïense vluchtelingen landelijk op te schalen naar 90.000 gemeentelijke opvangplekken, betekent voor de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland een taakstelling van 700 plekken.
De baten voor deze uitbreiding komen van het Rijk.

Exploitatie Het Anker

Aanvullende uitgaven

150000

SportService Zwolle (SSZ) heeft per 2022 de exploitatie van het wijkcentrum van Het Anker overgenomen van Stichting Ontmoetingscentrum Westenholte. De exploitatie van het wijkcentrum en de sporthal Het Anker wijken af van de begroting voor 2022. Dat komt met name vanwege de gestegen energielasten en door de lagere huurinkomsten. In de huurovereenkomst voor Het Anker is nadrukkelijk opgenomen dat de activiteiten die SSZ voor het Anker uitvoert op generlei wijze nadelig mogen zijn (financieel, organisatorisch of anderszins) voor de uitvoerende taken van SSZ in het kader van het Zwolse sportbeleid. Vandaar dat extra middelen worden gevraagd om het tekort in de exploitatie over het jaar 2022 ter hoogte van € 75.000,- op te vangen. Aangezien over 2023 een soortgelijk tekort verwacht wordt is derhalve € 150.000,- aan extra middelen nodig ter afdekking van het tekort 2022 en 2023.
In de tweede helft van 2023 moet er een plan van aanpak komen waarin SSZ aangeeft hoe de exploitatie moet worden verbeterd en wat dit betekent voor de hoogte van het structurele exploitatietekort voor Het Anker. Verhoging van de begrotingssubsidie kan dan integraal worden afgewogen bij de begroting 2024.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53