Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Beschrijving

Inwoners kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Het Sociaal Wijkteam zet in op normaliseren, eigen regie en zelfstandig leven. Uitgangspunt voor de ondersteuning is: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Daarbij is oog voor zowel doelmatigheid als ook rechtmatigheid.

Vertrekpunt van het ondersteuningsplan is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. In het ondersteuningsplan worden resultaten benoemd. Dit biedt inwoner en zorgaanbieder flexibiliteit en ruimte in de wijze waarop ondersteuning wordt ingezet (hoe) om het resultaat (wat) te bereiken.

Het Sociaal Wijkteam staat in contact met onder meer de Participatieraad, welzijnsorganisaties en aanbieders van (maatwerk)voorzieningen.

Criteria

Het Sociaal Wijkteam is de uitvoeringsorganisatie voor inwoners van Zwolle voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), JeugdWet, ParticipatieWet (maatschappelijke activering) en psychosociale begeleiding.

Vanuit de kaders van bovengenoemde wetten en de visie zijn de doelstellingen van het Sociaal Wijkteam:

 1. Inwoners doen zoveel mogelijk mee en vinden een passend antwoord voor een ondersteuningsvraag om hun situatie te verbeteren.
 2. Een groot deel van de ondersteuning en zorg is laagdrempelig en zo dichtbij als mogelijk.
 3. We leveren maatwerk door integrale gezinsaanpak (uitvraag, beoordeling, plan en gedeeltelijke uitvoering):
 • Een integrale ondersteuningsplan voor gezinnen met multiproblematiek
 • Goede dosering (niet alles tegelijk) waar meerdere vraagstukken spelen. De prioriteiten worden in samenspraak met de inwoner gesteld en vastgelegd in een ondersteuningsplan.
 • Bestaanszekerheid als prioriteit mee te nemen in ondersteuningsplannen
 • Te sturen op het beter laten aansluiten van regels en systemen van betrokken organisaties waar die de oplossing in de weg staan.

De visie, doelen en taken van het SWT zullen in het najaar 2022 opnieuw worden vastgesteld door de raad en zullen als belangrijk vertrekpunt dienen voor de doorontwikkeling van de SWT organisatie.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg

Aanvullende uitgaven

78120

Naar aanleiding van de tekorten op de jeugdzorgkosten is in 2021 op basis van een probleemanalyse besloten tot het lokaal ontwikkelen van stuurinformatie Jeugdzorg. Met als doel beter te kunnen sturen op de benodigde bewegingen binnen jeugdzorg. Het sturingsinformatie dashboard biedt inzicht in de cijfers m.b.t. jeudgzorg voor SWT, Maatschappelijke Ontwikkeling en Financiën. Het wordt gebruikt om doelen te monitoren en de uitgaven jeugdzorg te analyseren en een tijdige indicatie te geven in de uitgaven en tijdig bij te sturen. Het dashboard biedt daarnaast sturingsinformatie voor beleid en uitvoering jeugdzorg en wordt gebruikt voor gesprekken tussen beleid, uitvoering en financien, gesprekken aanbieders en bestuurlijke overleggen. De ontwikkeling hiervan is gedaan vanuit het Rocket Project van het programma Datagedreven werken. Nu het Rocket Project geëindigd is er geen capaciteit meer vanuit IV om het dashboard af te maken en door te ontwikkelen waar nodig.
Één van de onderdelen in de doorontwikkeling betreft de eigen inzet door de eigen professionals. Het is van belang om inzicht te hebben in het effect hiervan op de inzet van specialistische 2e lijs zorg.
Het is van belang om dit op eenzelfde werkwijze doen als het Rocket Project met projectleider.
Voor de doorontwikkeling van het dashboard  is incidenteel een bedrag van € 78.120 nodig in 2023 en € 100.000 in 2024. Voor beheer en onderhoud van het dashboard is een structureel bedrag nodig van € 28.160.

Borging Doorbraakmethode

Aanvullende uitgaven

135000

De doorbraakmethode is een landelijk beproefde methode om maatwerk te leveren, met name voor inwoners met multiproblematiek waar de standaard oplossingen geen uitkomst bieden. De methode zorgt dat professionals onderbouwd en binnen wetgeving maatwerk kunnen leveren met een duidelijke aanpak. Daardoor wordt maatwerk makkelijk te maken, verdedigen en regelen. Het stelt ons in staat om uitlegbaar ongelijke gevallen ongelijk te behandelen waar dat nodig en rechtvaardig is om zo onze schaarse tijd en middelen zo goed mogelijk in te zetten.

Tijdens een pilot in Spoor 6 Eén gezin, één plan van de Hervormingsagenda is met 15 gezinnen de werking van de methode getest. Daaruit bleek dat in de meeste gevallen tot goedkopere en meer adequate oplossingen is gekomen door breder te kijken dan het bestaande aanbod en door de inwoner zelf in regie en eigenaar van de oplossing te laten zijn. Een aantal SWT-medewerkers hebben hiermee geoefend, begeleid door het Instituut voor publieke waarde.

In een informatienota aan de raad zijn de resultaten gedeeld en is aangekondigd dat de methode verder geïmplementeerd gaat worden vanwege de positieve ervaringen en resultaten. In die nota werd een kleiner bedrag genoemd voor implementatie, met name voor ondersteuning en gebruikmaking van de app van het IPW.

Uiteindelijk blijkt meer inzet nodig voor implementatie van de methode, zowel in de interne organisatie als in de vorm van inhuur. Voor implementatie is namelijk een projectleider nodig en leertijd voor betrokken medewerkers. Implementatie behelst in ieder geval de volgende onderdelen:

 • bepalen en organiseren samenwerkingsvorm om de methode in te zetten
 • training betrokken medewerkers
 • inrichting werkprocessen
 • inrichting leercyclus beleid en uitvoering

Het Instituut voor publieke waarde zal in de beginfase ook nog ondersteunen en we maken gebruik van hun app om kosten, besparingen  en effecten te monitoren.
Het niet toekennen van deze middelen leidt ertoe dat deze werkwijze niet geïmplementeerd kan worden, de geboden inzet niet verricht en daarmee het oplossen de lopende casuïstiek vertraagd wordt.

Voor 2023 is een bedrag nodig van € 135.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit het structurele budget  voor het verbeteren van de dienstverlening dat is opgenomen onder doel 8.2.1. Dit budget is in 2022 gevormd uit de structurele middelen die gemeenten van het rijk hebben ontvangen, voortvloeiend uit de toeslagenaffaire.
Bij de begroting 2024 zal de benodigde vervolgfinanciering in beeld worden gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53