Domeinen

Sociaal domein

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Beschrijving

Sommige Zwollenaren naar zitten in diepe financiële problemen. We willen graag een zo zorgenvrij mogelijke toekomst en idealiter een schuldenvrije toekomst voor deze inwoners. We bieden iedereen ondersteuning en streven naar een zo hoog mogelijk aantal toelatingen tot een minnelijke of wettelijke traject voor schuldregeling. Dus ook voor de zelfstandigen of de thuislozen. Een schuldenvrije toekomst is niet voor iedereen realiseerbaar.  Voor sommige inwoners zullen we moeten volstaan met het beheersbaar maken van de financiële problemen met het doel op een later moment de schulden op te lossen.
Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. Soms is ondersteuning van een vrijwilliger voldoende maar soms is professionele ondersteuning noodzakelijk. Eventueel bieden wij door budgetbeheer zelf die structurele ondersteuning. Wij doen zelf geen beschermingsbewind maar toen daarvoor een beroep op deskundige externe bureaus. Om grip te houden op de kosten van beschermingsbewind wordt overleg gevoerd particuliere bewindvoerders. We hebben hierover een convenant gesloten.
Het team schulddienstverlening kent ook opbrengsten. Het betreft vergoedingen van regiogemeenten en bijdragen voor schuldregelingen. Het  Zwolse SDV zal per 2023 voor Elburg, Hattum en Heerde werken. Kampen heeft na aanbesteding de schulddienstverlening gegund aan Deventer. Regiogemeenten kunnen meeliften op Zwolse expertise tegen kostendekkend tarief. De verminderde werkzaamheden zullen via de formatiecalculatie Inkomensondersteuning worden verwerkt in de personele omvang van het team SDV.

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar, zodanig dat:

  • hun Inkomen en uitgaven weer in evenwicht hebben;
  • zij voorbereid worden op financiële zelfredzaamheid;
  • inwoners gemakkelijk ondersteuning kunnen krijgen van een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder;
  • mensen met een minnelijke of wettelijke schuldregeling ·zoveel mogelijk een schone lei krijgen;
  • mensen met nazorg de kans op nieuwe schulden minimaliseren;
  • zij weer volop meedoen aan het maatschappelijke leven;
  • mensen minder ondersteuning van de overheid nodig hebben.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Programma 4; Extra inzet nodig bij het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle

Budgettair neutraal

Binnen de gemeente Zwolle vinden we dat Zwollenaren met een hulp- of ondersteuningsvraag de ondersteuning moeten krijgen die nodig is. De toegang hiervoor is belegd bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Zo ook voor inwoners die te maken hebben gekregen met de negatieve gevolgen van de toeslagenaffaire. Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Toenmalig staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte ondersteuning te bieden. Gemeenten hebben daarmee ingestemd en bieden ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde ondersteuning op 5 leefgebieden (financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie). Vanaf eind 2020 zijn gemeenten om die reden vrij plotseling geconfronteerd met de extra taak die hiervoor vanuit het rijk werd overgedragen. Hiervoor is in Zwolle het “Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire” opgericht. Deze urgente werkzaamheden zijn door medewerkers van het Sociaal Wijkteam opgepakt. We zien dat voor een goede uitvoering van deze taak extra inzet nodig is bij het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle. Deze inzet ziet onder andere toe op het (nog) beter zichtbaar maken van onze instrumenten en middelen voor brede ondersteuning van deze doelgroep (waaronder de Kindregeling), het voeren van 3-gesprekken tussen gemeenten, de belastingdienst en de gedupeerde ouder, de organisatie van "lotgenotenbijeenkomsten" en extra ruimte voor het op een goede wijze bespreken van de toegenomen casuïstiek. Doelgroep van deze ondersteuning zijn alle (mogelijke) gedupeerden die zich melden bij het Steunpunt en waarbij een beroep wordt gedaan op de brede ondersteuning vanuit de gemeente Zwolle. In totaal is er voor 2023 en 2024 per jaar € 157.917 benodigd. Deze uitvoeringskosten kunnen worden gedekt uit een Rijksbijdrage.

Schulddienstverlening -  inkomsten schuldregeling 2023

Lagere inkomsten

208000

In aansluiting op de verklaring van het tekort in de jaarrekening over 2022 is correctie van de begroting 2023 voor schulddienstverlening noodzakelijk. In deze eerste plaats gaat het om een daling van 80.000 euro. Zwolle werkt in 2023 voor Nunspeet, Hattem en Heerde. De omliggende gemeenten zijn aangesloten op basis van dienstverleningsovereenkomsten tegen kostendekkend tarief. De diensten voor de regioburgers worden op individuele basis verleend en afgerekend. Sinds 2020 zien we een terugloop in de diensten aan de regiogemeenten. Dit is een landelijke trend van meer decentrale, eigen gemeentelijke inzet bijvoorbeeld via wijkteams. In de tweede plaats gaat om een daling van 73.000 euro voor de opbrengsten van schuldregelingen. In de schuldhulpverlening wordt de laatste jaren gestuurd op de inzet van saneringskredieten in plaats van schuldbemiddelingen. De opbrengst van een saneringskrediet ligt lager dan bij een schuldbemiddeling. De terugloop in de diensten aan de regiogemeente maakt tevens dat er minder schuldregelingen worden verstrekt. Ook voor de Zwolse inwoner worden minder schuldregelingen gestart. De alternatieven, die wel meer worden ingezet, leveren geen inkomsten op. We verwachten over 2023 aan eigen inkomsten regiogemeenten en Schuldregelingen 153.000 euro In de begroting is opgenomen 361.000 euro aan eigen inkomsten. Er dient derhalve gecorrigeerd te worden voor 208.000 euro in 2023. Dekking kan gevonden worden in het op doel 4.1.1 opgenomen armoedebudget.
De structurele afweging vindt plaats bij de opstelling van de begroting 2024..

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53