Domeinen

Sociaal domein

Programma 3. Opvang en bescherming

Beschrijving

Voor inwoners die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die dakloos worden of die in een onveilige situatie komen, is er opvang, verblijf, begeleiding en bescherming. Dat is er ook voor kinderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. In dit programma staat wat we doen en hoe we ervoor zorgen dat deze inwoners weer kunnen meedoen.

We zorgen voor jeugdbescherming (gedwongen kader), jeugdhulp met verblijf,  ondersteuning aan inwoners die zorg vermijden, maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor mensen met psychische- of psychosociale problematiek), vrouwenopvang en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, de nazorg voor ex-gedetineerden en de opvang van inwoners die geen geldige verblijfsvergunning hebben. Veel van deze voorzieningen zijn bedoeld voor inwoners uit de regio. Op veel onderdelen hebben we een rol als centrumgemeente.

Als het gaat om opvang en bescherming sluiten we aan bij de hervormingsagenda sociaal domein. We willen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zo nodig met ondersteuning. Als dat niet mogelijk is, willen we liefst dat de opvang tijdelijk is en dat de inwoner zo snel mogelijk weer naar huis kan. Hierbij zetten we in op het ontwikkelen van alternatieven voor opvang en bescherming.

Programma 3 hangt samen met andere programma’s, vooral met de programma’s Samenleving (programma 1), Inwonersondersteuning (programma 2), Inkomen (programma 4) en Vitale wijken (programma 7).

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

3.3.2

Capaciteit MO

     -110.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

-110.000

-

-

-

-

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53