Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.1.3 Sociale netwerken

We versterken het oplossend vermogen van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, en hun sociale netwerken

Beschrijving

We hebben steeds meer taken gekregen in het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Dit met name vanuit diverse bestaande wetten, zoals de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet. Maar ook nieuwe wetten, zoals de wet GGZ, zetten in op gemeentelijke taken om inwoners met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen.
Kwetsbare groepen en inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium begeleid en gestimuleerd bij het vinden van oplossingen. Daar waar inwoners behoefte aan ondersteuning hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Hierdoor kunnen zij meedoen, ontstaan sociale contacten en worden (nieuwe) vaardigheden opgedaan en nemen zelfvertrouwen en weerbaarheid toe.

Het aantal ouderen neemt tot 2030 aanzienlijk toe. Ook relatief gezien neemt het aantal 65 plussers in de totale Zwolse bevolking toe. Ouderen worden daarnaast ouder en zullen daarmee naar verwachting langer en meer zorg nodig hebben. De ontwikkelingen in de (verpleeghuis)zorg betekenen dat in toenemende mate thuis zorg geboden moet worden.
We bevorderen de zelfredzaamheid van ouderen zodat zij langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.
We stimuleren een gezonde leefstijl en een zinvolle / prettige besteding van hun dag zodat zij optimaal kunnen functioneren en voldoende welbevinden (zingeving) ervaren.
Hierdoor blijven ouderen vitaal en betrokken bij de samenleving, ook ter voorkoming van eenzaamheid.
Gelet op de maatregelen tijdens, en consequenties van de corona-crisis is de aanpak van eenzaamheid onder ouderen nog relevanter geworden. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met betrokken organisaties.

In het coalitieakkoord 2022-2025 is nadrukkelijk aandacht voor de Zwolse senioren.  Iedereen in Zwolle moet vitaal en waardig ouder kunnen worden en mee blijven doen. De Zwolse senioren nu en in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig mee laten doen in de samenleving is het doel. Dit in het verlengde van de agenda 'Vitaal en waardig ouder worden' (raad mrt. 2020). De Seniorenagenda wordt geëvalueerd en het vervolg wordt bepaald in relatie met de integrale opgave voor ouderen, waaronder ouderenhuisvesting (programma wonen en zorg) en de behoefte aan Wmo-maatwerkvoorzieningen. Inzet is om bij het voorjaarsmoment 2023 de voortzetting van extra aandacht voor ouderen, in aansluiting op de Seniorenagenda uit 2020, voor te leggen aan de raad.
De activiteiten uit de huidige agenda worden in 2023 voortgezet. Hiervoor worden incidentele middelen gevraagd.  De uitwerking monitoren wij via (bestaande) rapportages en instrumenten zoals het Buurt voor Buurt-onderzoek, de aanpak Vitaal en Veilig Thuis, gezondheidsmonitor en ouderenindex.

Als partner bij het ouderenbeleid heeft de Zwolse Seniorenraad zijn activiteiten uitgebreid en geïntensiveerd en vraagt daarom de gemeente om extra (beleids)ondersteuning voor 2023.

Inherent aan de trend dat steeds meer inwoners langer zelfstandig wonen, waaronder de sterk groeiende groep ouderen, wordt er een steeds groter beroep op mantelzorgers gedaan. We ondersteunen mantelzorgers dusdanig dat zij de ondersteuning langer vol kunnen houden en niet belast worden met zorg die hun mogelijkheden te boven gaat.
We dragen bij aan het versterken van de positie van mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting, onder andere door een betere samenwerking tussen de informele en formele zorg, extra aandacht voor groepen mantelzorgers die meer risico lopen op overbelasting.

Criteria

We versterken het oplossend vermogen en de vitaliteit van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, en hun sociale netwerken, zodanig dat:

  • Inwoners langer zelfstandig vitaal en veilig kunnen wonen en meedoen.
  • Minder inwoners, waaronder ouderen, zich eenzaam voelen.
  • Meer inwoners een zinvolle daginvulling hebben die aansluit bij hun wensen en behoeftes.
  • Meer mantelzorgers zich ondersteund voelen waardoor zij minder (te) zwaar belast worden.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Klachtenopvang leerlingen- en WMO-vervoer door Zorgbelang

Aanvullende uitgaven

40000

Vanwege problemen in het leerlingen- en WMO vervoer zijn de klachten hierover bij Zorgbelang enorm toegenomen in 2022. Zorgbelang heeft gelet op de situatie meer inzet gepleegd om goed te kunnen inspelen op de klachten van gebruikers van dit type vervoer.
Het extra aantal klachten overstijgt de subsidieafspraken substantieel waarvoor we compenseren.  
Ondanks de inzet van de gemeente en de vervoerder houden de problemen in de eerste maanden van 2023 nog aan, waardoor we rekening houden met het aanhouden van een hoger aantal klachten. Daarom houden we rekening met extra benodigde financiële middelen ad.€ 40.000 voor 2023. Door intensiever accountmanagement en maatregelen binnen het contractbeheer verwachten we de problematiek in het doelgroepvervoer op te lossen. Onder andere wordt de vervoerder door de gemeente in gebreke gesteld en er wordt een schadeclaim voorbereid.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53