Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Beschrijving

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd;
Zwolle is een:

 • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
 • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
 • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
 • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Wij willen de stad verder versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en willen de economische toppositie in Nederland behouden. Zwolle kent als bereikbare woonstad een aantrekkingskracht van zowel binnen als buiten de Regio. . We zien dat terug in de migratiecijfers. Zwolle groeit harder dan de eerder geprognosticeerde groei.  Er wordt samen met de partners gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle om te kijken hoe de groei van Zwolle samen gaat met andere opgaven als mobiliteit, economie en klimaat. . In 2022 hebben we onze bijdrage geleverd aan de verstedelijkingsstrategie, de strategie wordt eind 2022 vastgesteld. In 2023 gaan we aan de slag met de uitwerking van ontwikkelprogramma Zwolle en de stappen uit het adaptieve ontwikkelpad.

Sterke groeistad.
De woonbehoefte in Zwolle is zeer groot, het woningtekort is een van de grootste in Nederland. tegelijkertijd neemt de complexiteit bij de gebiedsontwikkeling en woningproductie toe.  Hoewel het nog urgenter is om woningen toe te voegen, blijven wij sturen op kwaliteit en vernieuwende woonconcepten zoals woonvormen waarbij meer huishoudens in één woning kunnen wonen. In 2023 gaan we verder met de implementatie van het Programma Betaalbaar Wonen in Zwolle. Dit met als doel voldoende betaalbare woningen te realiseren en te behouden en huishoudens met een relatief laag inkomen een grotere kans te geven op een betaalbare woning. Het programma bestaat uit drie onderdelen: aanbod vergroten, stimulerende en beschermende maatregelen, nieuwe concepten die snel zijn te realiseren. Het toevoegen van flexwonen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook het actief stimuleren van doorstroming gaat helpen om steeds meer Zwollenaren in een bij hun omstandigheden en levensfase passend huis te laten wonen.
Om goed in te kunnen spelen op  de veranderingen in de woningmarkt is nodig beschikbare data in de markt aan elkaar te koppelen. Daarom ontwikkelen we WoonInzicht door tot het data- en kennisplatform voor Wonen in Zwolle. Ook willen wij in 2023 de resultaten van het woonmilieu/doelgroepenonderzoek implementeren in de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Vernieuwende woonstad
Binnen de groei wil Zwolle de woonopgave vernieuwen en innoveren. Nieuwe woonbehoeftes ontstaan en verschillende maatschappelijke, economische, financiele ontwikkelingen vragen om innovatie. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en delen van voorzieningen, collectief wonen, betaalbaar wonen, beschermd wonen circulair wonen en leven etc.  De gemeente wil inwoners meer ruimte en locaties bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We geven uitvoering aan onze ambities met betrekking tot flexwonen. Verder bieden we ondersteuning bij de ontwikkeling van wooncoöperaties. We bieden ruimte aan experiment onder andere in het Woonlab betaalbaar wonen en living lab circulair bouwen.

Solidaire leefstad
We werken samen aan een integrale aanpak voor wonen, zorg en welzijn. Hiervoor is een programma Wonen en Zorg opgesteld voorzien van een visie, strategische doelen en deels? uitvoeringsagenda. Het programma is in een drietal hoofdlijnen uiteengezet, te weten: Vitale, solidaire en gezonde stadsdelen, Voldoende geschikte woningen en Passende zorg en ondersteuning. Samen met onze in- en externe partners, waaronder corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties, worden de opgaven uit het programma verder uitgewerkt. We zetten actief in op het bevorderen van doorstroming.

Duurzame deltastad
Het verduurzamen van de woningvoorraad wint aan urgentie. Dit mede als gevolg van de recente energieschaarste en stijgende prijzen. Woningbouw is een aanjager voor de energietransitie in Zwolle. In de Warmtegids laat de gemeente zien in welke richting de energietransitie in de Zwolse wijken gaat plaatsvinden. Daarbij is het wel van belang dat de energietransitie betaalbaar is, met name ook voor de lagere inkomensgroepen. In het scenario van versterkte groei is het des te meer een uitdaging dat Zwolle zich klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief ontwikkelt. De uitdaging ligt hierbij vooral in de bestaande stad en in het bijzonder in de particuliere voorraad. Over de verduurzaming van het corporatiebezit zijn in 2022 landelijke prestatieafspraken gemaakt. In 2023 werken we aan de implementatie hiervan.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:
Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op 1.000 woningen per jaar. Het woningbouwprogramma  wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:

 • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
 • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  Van de 40% middelduur realiseren we de helft in het goedkopere middeldure segment. Daarmee sturen we op 50% betaalbaar. We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
 • De nieuwe woningen voldoen aan de BECK-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
 • We zetten in op experiment en innovatieve in woonvormen, bouwtechnologie en ontwikkelstrategie
 • We werken op basis van de "Zwolse aanpak gebiedsontwikkeling" die door het Concilium is opgesteld.
 • De betaalbaarheidsagenda als kader voor betaalbaar wonen.
 • Een goede afstemming van de woningbouwprogrammering met regio, provincie en rijk

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Wijthmen woningbouwlocatie

Aanvullende uitgaven

45497

In Wijthmen zijn we samen met ontwikkelaar Loostad en Kreator 120 woningen aan het realiseren onder naam van het project “Wijthmen Het Buyten”. Afgelopen jaar is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad (september 2022) en onherroepelijk verklaard (november 2022). De planning is, om in 2023 in voorverkoop te gaan, te starten met bouwrijp maken en de vergunning trajecten te doorlopen. In 2024 worden dan de eerste woningen opgeleverd.

In 2020 is er voor het project woningbouw Wijthmen (’t Byuten) een anterieure overeenkomst afgesloten met ontwikkelende partijen Loostad en Kreator. Hierin zijn afspraken gemaakt over de projectkosten. In 2022 is er vertraging opgelopen op het project. De vertraging is te verklaren doordat het bestemmingsplanwijzigingstraject langer heeft geduurd dan vooraf gedacht. Dit komt mede door dat geen van de partijen ervaring had met de geurvisie en geurverordening in een vergelijkbare context als deze. Ook heeft de bomen-effect-analyse meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Dit alles heeft meer ambtelijke inzet gevraagd. Deze vertraging heeft ervoor gezorgd dat de ambtelijke kosten niet volledig gedekt konden worden op basis van de afgesproken budgetten in de Anterieure overeenkomst. Gemeente en ontwikkelaar zijn in onderhandeling getreden op basis van hetgeen in de anterieure overeenkomst is afgesproken. Van de kredietoverschrijding van € 70.497 neemt de ontwikkelaar €25.000 voor haar rekening in de vorm van een aanvullende bijdrage wat betekent dat er € 45.497 voor rekening van gemeente komt.

Voor aanvullende inzet is een aanvullend krediet van € 91.535 nodig die in rekening wordt gebracht bij de ontwikkelaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53