Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

We stimuleren de transitie naar een circulaire en duurzame economie

Beschrijving

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen raken op door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Ook in verband met de klimaatverandering is het belangrijk om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de CO2-uitstoot terug te dringen.  Economische groei is nog steeds mogelijk, maar alleen als dat op een duurzame en circulaire manier kan. Dit geeft nieuwe kansen, bijvoorbeeld door productieketens zoveel mogelijk te gaan sluiten, op regionale schaal.

In de regio Zwolle werken overheidsinstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties al samen aan die duurzame en circulaire economie. Dit gebeurt in het Living Lab Regio Zwolle Circulair. Dit is een van de projecten uit de Regiodeal Regio Zwolle. Met de Regiodeal programma investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen in projecten die de regio versterken als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio.

De gemeente Zwolle heeft een belangrijke rol in het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie. Enerzijds door het goede voorbeeld te geven in onze eigen bedrijfsprocessen (denk aan de duurzame aanbesteding van het verwerken van ons bedrijfsafval en koffie in onze kantoren), anderzijds door onze rol als opdrachtgever voor werken in de bestaande en nieuwe stad. Met alle investeringen in woningbouw en openbare ruimte, grondstofschaarste en energieopgave, kunnen we de markt uitdagen om te innoveren of innovaties toe te passen. Dit vraagt om een duurzame relatie met marktpartijen.

Hoewel er al veel gebeurt, is de transitie naar een volledig circulaire economie nog maar net gestart. We gaan door met de dingen die goed gaan. We gaan met ondernemers, inwoners, organisaties en andere overheden in gesprek om tot een gezamenlijke visie te komen van de transitie naar een circulaire economie; wat is het, wie heeft welke rol, wat is er nodig en wat gaan we doen? Door met elkaar duidelijk te maken wat we in Zwolle verstaan onder circulaire economie, kunnen we ook betere afspraken maken wie welke rol kan en wil pakken.

De rijksambitie is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Deze ambitie is vertaald naar de volgende Zwolse doelen:

 • De stad Zwolle reduceert het gebruik van primaire grondstoffen in de bestaande en nieuwe stad in 2050 tot 0 door ze te vervangen door volledig hernieuwbare of biobased grondstoffen.
 • Inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers gebruiken, produceren en leveren circulair in Zwolle.
 • De regio Zwolle wordt in Nederland erkend als de katalysator voor innovatie ontwikkeling op het gebied van circulaire economie.
 • De gemeente Zwolle geeft het goede voorbeeld door in de eigen bedrijfsvoering en processen circulair te werken en ruimte te bieden aan experimenten met circulaire opgaves.

Criteria

We faciliteren de veranderende economie, zodanig dat:

 • de circulaire visie, ambities en doelen worden vertaald naar opgaven voor gebiedsontwikkelingen, projecten en beheeractiviteiten, waardoor voor alle betrokkenen duidelijk is wat mogelijk en nodig is om het primaire grondstoffengebruik terug te dringen en gebruik te maken van hernieuwbare, hergebruikte en herbruikbare grondstoffen.
 • concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven gebaseerd op circulair ondernemen, verbetert door een stevig netwerk tussen overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties.
 • de gemeente Zwolle bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor circulaire ondernemers, in beleid en uitvoering en in de rol van afnemer.
 • er een solide financieringsstructuur van het circulair ambachtscentrum WaardeRing ontwikkeld wordt, zodat mensen en materialen kansen krijgen.
 • voor alle gemeentelijke projecten kansen voor circulaire economie in beeld gebracht en afgewogen worden, waardoor duidelijk wordt welke kansen wel en niet worden benut en wat daarvan de effecten zijn op het grondstoffengebruik.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie Circulair Ambachtscentrum

Budgettair neutraal

In 2019 heeft gemeente Zwolle de prijsvraag Circulaire Ambachtscentra van Rijkswaterstaat gewonnen waarmee het initiatief van de Stichting Kringloop Zwolle (SKZ) om een Circulair Ambachtscentrum naar Zwols model op te zetten is gerealiseerd. WaardeRing is constant op zoek naar nieuwe hoogwaardige toepassingen van materialen die vrijkomen aan de “achterkant” van de kringloopwinkels van Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus en die op de milieustraat van ROVA in Zwolle binnenkomen.

Inmiddels heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot een goedlopend Circulair Ambachtsnetwerk waarbij 54 partners uit de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland en Ommen (de WaardeRegio) betrokken zijn. De projectleiding is in handen van NMO (Natuur, Milieu Overijssel).
Er zijn samenwerkingen ontstaan rondom hout en meubelen, textiel, kunststof en kleingoed. Dankzij het alsmaar groter wordende netwerk van WaardeRing kunnen diverse voorheen waardeloze afvalstromen al worden omgebogen tot waardevolle grondstoffen en neemt hergebruik van al dan niet gerepareerde of gerefurbishte spullen steeds verder toe. Mede dankzij inzet van regionaal mkb, onderwijs en de werkateliers van onze sociaal-maatschappelijke partners.
Op het gebied van onderwijs is de samenwerking divers. Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn via het arbeidstrainingscentrum een belangrijk element bij de processen rondom sorteren, demonteren, repareren en refurbishen. De creativiteit van Cibap-studenten (mbo), technische vaardigheden van Deltion-studenten (mbo) en de onderzoeksvaardigheden bij studenten van Windesheim (hbo) hebben al tal van mooie producten en onderzoeken opgeleverd.

Momenteel is er behoefte aan de concretisering van drie ambities:

 1. Het realiseren van een plek waar zichtbaar is wat WaardeRing doet en teweeg brengt. Een plek waar leren, repareren, demonteren, creëren en produceren zichtbaar verbonden zijn.
 2. Het verder integreren van de participatieladder en de R-ladder.
 3. Het betrekken van inwoners/consumenten door de activiteiten bij en producten van WaardeRing zichtbaar en beleefbaar te maken.

Deze ambities kunnen elkaar versterken. Via een haalbaarheidsonderzoek willen wij meer inzicht krijgen en geven in hoe wij dit kunnen realiseren. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend van € 41.300. Wederom wordt NMO gevraagd hieraan uitvoering te geven.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53