Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling

Beschrijving

Openbaar groen is een harde randvoorwaarde voor het behoud en ontwikkelen van een gezonde, leefbare, klimaatadaptieve en natuurrijke stad. De laatste jaren tonen extreme droogte, hittestress, Corona en de achteruitgaan van de natuur aan hoe groot de noodzaak is van het beschikken over voldoende openbaar groen en een goede groenstructuur. Bovendien neemt het gebruik van het bestaande groen in de stad toe als gevolg van de verdere verstedelijking.
We streven naar een goede groen- en recreatiestructuur die in gelijk tempo meegroeit met de verstedelijkingsopgave. Het is van belang om hierbij juist ook bestaande bomen en groenstructuren te behouden en te herstellen.
In de Zwolse Omgevingsvisie 'Ons Zwolle van Morgen' is geconstateerd, (ook bij de participatie) dat het huidige groenbeleid onvoldoende actueel is en te weinig waarborgen en handvatten bevat om dat te bereiken. De opdracht vanuit de Omgevingsvisie tot Actualisatie van het Groen en Recreatiebeleid, moet daar verandering in brengen. We verwachten medio 2023 de actualisatie aan de raad voor te leggen, inclusief een Uitvoeringsagenda met een Natuurinvesteringsagenda (cfm. collegeakkoord).

Uit de Omgevingsvisie blijkt al wel waar onder meer nieuwe parken moeten komen en waar de bestaande groenstructuur versterkt dient te worden. Er blijkt ook uit dat er een grote relatie is met het GroenBlauwe Netwerk, dat voor een klimaatbestendig Zwolle essentieel is.
Er is een groot verband met gezondheid; grote bomen en groenstructuren helpen hittestress  te voorkomen en bieden “coolspots” aan in tijden van hitte. Groen biedt bovendien ruimte voor bewegen en sporten, voor stilte, rust en bezinning.  
De stad is ook voor veel planten en dieren hun thuis. De gemeente heeft hiervoor ook een verantwoordelijkheid. We zijn als eerste gemeente van Nederland lid geworden van Deltaplan Biodiversiteit. Dus zetten we ook bij de beleidsactualisatie in op verbetering van de biodiversiteit van Zwolle. Om zicht te houden op de biodiversiteit en als één van de onderbouwingen voor het beleid is natuurmonitoring van belang.
De activiteiten van de Natuur en Milieu- makelaar dragen bij aan het vergroten van de bewustwording en kennis van, met name basisschoolleerlingen, over natuur en duurzaamheid. Zie voor een verdere beschrijving van Natuur- en Milieueducatie (NME) doel 7.3.3.

Zwolle ligt in een bijzonder mooi landschap: Vechtdal, IJsseldelta, Salland en Veluwe. Het is van belang bij de verdere ontwikkeling van de stad in relatie tot het buitengebied een zorgvuldige koers te volgen, waarbij behoud en ontwikkeling van die landschapskwaliteiten centraal staan. De Zwolse Omgevingsvisie zal regelmatig worden geactualiseerd. In volgende edities wordt ook duidelijk welke ontwikkelingsrichting Zwolle kiest op langere termijn. De Actualisatie van het Groen- en Recreatiebeleid zal mede deze richting voeden gelet op de noodzaak van nieuwe groen- en recreatievoorzieningen op stedelijk niveau (bossen, recreatieplassen etc.). In de Omgevingsvisie wordt onder meer om landschappelijke redenen nu richting gegeven aan grootschalige energieopwekking in het buitengebied. De effecten op natuurwaarden (m.n. weidevogels) moet nader worden onderzocht en kan nog een grote impact hebben.

Criteria

We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling, zodanig dat:

  • De hoeveelheid groen en de recreatiestructuur wordt versterkt, verbeterd en gelijk oploopt met de verstedelijking.
  • De biodiversiteit toeneemt.
  • De inwoners van Zwolle zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Actualisatie Groen- en Recreatiebeleid

Aanvullende uitgaven

50000

Het project "Actualisatie Groen- en Recreatiebeleid" heeft een langere doorlooptijd gekregen, o.a. door personele wisselingen, zorgvuldigheid in het proces en het meer betrekken van partijen. Dit vraagt meer uren ambtelijke inzet. Daarnaast leiden de stijgende prijzen ertoe dat de inzet van adviesbureaus duurder is dan geraamd. Ook is er meer behoefte aan communicatie dan verwacht, door o.a. de organisatie van een miniconferentie en inzet van AVmedia. Per saldo is een extra budget van € 50.000,- in 2023 noodzakelijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53