Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

We bevorderen de verkeersveiligheid

Beschrijving

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren. Om invulling te geven aan de nulambitie hebben we in 2022 gewerkt aan het Actieplan Verkeersveiligheid. Met dit Actieplan willen we bij de aanpak van de verkeersveiligheid in en na 2022 niet alleen reactief gaan handelen, maar juist ook proactief op basis van een diverse en gestructureerde informatiebronnen zoals ongevals- en snelheidsdata, weginrichting en weggebruik en daarmee vanuit een risico gestuurde aanpak naar verkeersveiligheid kijken.

We geven prioriteit aan maatregelen die aansluiten bij de grootste risicothema’s in Zwolle. Dit zijn onder andere infrastructuur, kwetsbare verkeersdeelnemers, snelheid en afleiding in het verkeer. Zo nemen wij maatregelen bij kruispunten en oversteeklocaties voor kwetsbare groepen en willen wij op wegen de rijsnelheid beperken door maatregelen te treffen en ook de maximumsnelheid op 50 km/uur wegen te verlagen naar 30 km/uur.  Daarnaast zoeken we naar maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen en initiëren initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit doen wij samen met partners zoals de Provincie Overijssel, VVN en de politie. Educatie is erg belangrijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals jonge kinderen, jongvolwassenen en bij  scholen en voorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid.

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De veiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de voetganger en de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Middelen uitvoer Eemlaan-Rijnlaan naar Zwartewaterallee

Lagere uitgaven

69676

Zie voor toelichting onder doel 6.3.1 onderdeel "Middelen uitvoer Eemlaan-Rijnlaan naar Zwartewaterallee".

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53