Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Beschrijving

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen jaren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. We zorgen daarbij voor de juiste balans tussen groei, het behouden van de menselijke maat en het borgen van de vele ruimtelijke kwaliteiten die Zwolle rijk is, zowel in de stad als het buitengebied. Denk bij dit laatste aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is in 2021 een Omgevingsvisie Zwolle vastgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we het komende decennium in op een volgende stap in kwalitatieve verstedelijking, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Door ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling van de Omgevingsvisie is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere belangrijke betrokken partners zijn bijvoorbeeld het rijk, de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap en de GGD. We hebben elkaar nodig om invulling te geven aan de grote opgaven waar we in Zwolle en de regio voor staan. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle (stad en buitengebied) waar groei, menselijke maat en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities, zie vooral doel 6.1.3.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

Aanvullende uitgaven

100000

In oktober 2021 is een Informatienota gedeeld met de gemeenteraad waarin is aangegeven dat er een Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier wordt uitgevoerd. Op hoofdlijnen bestaat de verkenning uit een analysedeel en een participatietraject met huidige en potentiële belanghebbenden. Dit moet resulteren in richtinggevende uitspraken over de toekomstige invulling van beide locaties. In december 2022 heeft de Raad ingestemd met het starten van een participatieproces waarbij is ingezet op het maximaal betrekken van de Zwolse samenleving bij het inventariseren van ideeën en meningen t.b.v. het bepalen van richtinggevende uitspraken voor deze gebieden.
Het participatieproces heeft meer tijd en inzet gevraagd dan vooraf was ingeschat. Dit houdt in dat het budget van € 150.000,- begin 2023 op is. De extra inzet heeft vooral betrekking gehad op de coördinatie van de communicatie met betrekking tot het ontwikkelen en inzetten van diverse communicatie- en participatiemiddelen. Aangezien de advisering over de opbrengst van de participatiefase nog plaats moet vinden, is het nodig om aanvullend budget van €100.000,- beschikbaar te stellen. Dit budget is nodig om de opiniërende fase en de besluitvormende fase goed te doorlopen.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53