Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Beschrijving

Er schuilt veel kracht in de stad en zijn inwoners. Die kracht willen we verder aanboren door gebiedsgericht te werken in een initiatiefrijk Zwolle. Gebiedsgericht werken staat voor samenlevingsgericht werken, het slim verbinden van de leefwereld en de  ‘energie’ in gebieden met de opgaven voor de stad , wijk of buurt om zo waarde toe te voegen aan het gebied. Het uitgangspunt daarbij is: wat heeft een gebied nodig. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.
Voorwaarde voor een effectieve samenwerking is dat bewoners   vertrouwen hebben  in de samenwerking. De principes van gebiedsgericht werken spelen hierbij een grote rol zoals  het meer gemeenschappelijk maken van opgaven in de wijk, door beter van buiten naar binnen te redeneren en als gemeente ons meer rekenschap te geven van de vraagstukken die in de wijken leven.
Door het werken op basis van wijkopgaven maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. Hierbij zetten we instrumenten in als Start voor de Start en gericht datagebruik via onder meer Buurt voor Buurt. Bij het organiseren van participatieprocessen maken we gebruik van leefstijlgegevens.

Wat betreft de participatie met onze inwoners hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan effectieve samenwerkingsstructuren met inwoners en in de wijk actieve organisaties. Tijdens de coronatjjd heeft ons dit geholpen bij het zicht houden op de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid in wijken en buurten. Ook het (online) platform MijnWijk.zwolle.nl is een mooi voorbeeld om de samenwerking te versterken. Het platform biedt inwoners de kans om samen met hun buren, (wijk)medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden hun initiatieven ten uitvoer te brengen.  
Vanuit de Omgevingsvisie, met als realisatiestrategie  “we doen het samen”, willen we de inwonersparticipatie verder versterken. Participatie is, in lijn met de in voorbereiding zijnde Omgevingswet, een belangrijk onderdeel van het proces om opgaven aan te pakken.  Van belang daarbij is het gesprek over een ontwikkeling in een gebied vroegtijdig te starten om zo belangen, ideeën, wensen en behoeften goed in beeld te hebben voordat besluiten worden genomen. Het eerder genoemde Start voor de Start en maar ook gebiedsprofielen helpen ons daarbij. In 2022 worden ervaringen in de stad met diverse ontwikkelingen opgehaald en geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden benut om de inwonersparticipatie verder te verbeteren.  
De wijkstructuren bieden ook  handvatten voor de opgaven binnen de hervormingsagenda (oa. collectivisering, van beschermd wonen naar beschermd thuis).. Het streven is te komen tot gezonde stadsdelen waarbij inwoners niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal maatschappelijk welzijn ervaren. Inwoners zijn dan in staat zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te voeren, sociale veerkracht te ontwikkelen en bijdrage te leveren aan de buurt- of wijksamenleving.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

  • Inwoners bij de start van een maatschappelijke  of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren;
  • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde wijk opgaven;
  • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat;
  • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan;
  • De sociale cohesie in de wijk wordt vergroot;
  • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgaven in de wijk door de gemeente.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Fietscoach Voorstraat

Aanvullende uitgaven

10000

De bereikbaarheid voor hulpdiensten in de Voorstraat stond onder druk als gevolg van opstopping door verkeerd gestalde fietsen van het uitgaanspubliek. Gedurende een half jaar is een pilot uitgevoerd waarbij met inzet van de beveiligers van de horeca in de Voorstraat het parkeren van fietsen tijdens drukke stap-avonden is verbeterd. Deze inzet willen we structureel maken. De kosten hiervan zijn 10.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53