Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Beschrijving

Een gezonde leefomgeving is een expliciete doelstelling in de Omgevingsvisie Ons Zwolle voor Morgen 2030. Gezondheidswinst kun je boeken door niet alleen in te zetten op bescherming (klassiek milieubeleid), maar ook op het bevorderen van gezondheid, zowel in fysieke als mentale zin. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die mensen uitnodigt om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te kunnen participeren in de maatschappij c.q. stad of wijk. In ieder stadsdeel streven we naar een fysiek en sociaal zo aantrekkelijk mogelijke omgeving.

Gezondheid is belangrijk (zie ook doel 1.1.2). Consequenties van niet gezond zijn hebben invloed op betrokkene en op onze stad. Met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte sturen we op vitaliteit en gezondheid.

Vanuit het voorkomen en beperken van risico’s voor de gezondheid zorgen we voor een adequate verwijdering van mogelijke ziekteverwekkers, zodat mensen daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Er is flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden of beheersen deze flora en fauna in de openbare ruimte en informeren particulieren hoe ze overlast kunnen voorkomen en bestrijden.

Vanuit het stimuleren van gezondheid door een vitale en gezonde leefomgeving, benutten we het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. Daarbij zorgen wij er voor dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen. Het belang hiervan is het afgelopen jaar door alle coronamaatregelen duidelijk geweest. In de buitenruimte bieden we ook locaties aan waar bewoners zelf hun groente kunnen verbouwen (nutstuinen en volkstuinen). Kinderen kunnen met tuinieren kennismaken bij de 3 gemeentelijke jeugdtuincomplexen. Deze jeugdtuinen zijn één van de uitingen van natuur- en milieueducatie (NME). Ook de schaapskudde en de buurt- en wijkboerderijen spelen een grote rol bij NME. Wij hechten veel waarde aan NME. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met NME zij op latere leeftijd meer bereid zijn om duurzame maatregelen te treffen en duurzaam gedrag te vertonen. Dit draagt direct bij aan een vitale en gezonde leefomgeving.
In de afgelopen periode is er samen met NME samenwerkingspartners gewerkt aan het opstellen van de NME koers 'Zwolle gaat voor groene (blauw)vingers'. Hiermee wordt ingezet op het verder enthousiasmeren van scholen om NME aan te bieden en om NME wijkgerichter en vraaggerichter te organiseren. Het aanbod dient beter toegankelijk te zijn en verbreed te worden naar actuele en maatschappelijke opgaves. Dit vraagt om innovatie/doorontwikkeling en het aangaan van samenwerking met nieuwe partners en het versterken van de samenwerking met bestaande partners, zoals de wijkboerderijen.

Wij werken aan een optimaal welzijn voor (gezelschaps)dieren. Dat betekent onder meer dat wij de bestaande voorzieningen zoals dierenasiel en hondenlosloopgebieden handhaven, maar ook dat we nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen in lijn met de toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. In 2023 gaan we verder met het uitvoeren van het geactualiseerde beleidskader dierenwelzijn, waartoe de speerpunten Completering Dierenopvang, PIEC (preventie, informatie, educatie, communicatie), Dierenwelzijn-Mensenwelzijn en Hondenbeleid behoren

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier én de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

  • De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten.
  • We bestrijden of beheersen flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken.
  • We door middel van educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu het bewustzijn vooral bij kinderen, en daarmee ook die van de ouders, vergroten.
  • We zorgdragen voor het welzijn van (gezelschaps)dieren en zo mogelijk het dierenwelzijn verbeteren conform  het geactualiseerde Beleidskader Dierenwelzijn.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Stijging kosten diverse dierenpartijen

Aanvullende uitgaven

32045

Dierenambulance Zwolle en dierenopvangcentrum Stichting Flappus zijn beiden uitvoeringspartner van de Gemeente Zwolle in de keten van dierenhulpverlening (incl. dierenopvang). Zij geven hiermee invulling aan onze wettelijke taak (en specifiek ook aan het speerpunt ‘Opvang van dieren completeren’ uit het Beleidskader 2020-2023), waarvoor zij jaarlijks een subsidiebedrag ontvangen. De druk op deze vrijwilligersorganisaties neemt toe. Complexere wettelijke eisen op zowel dierkundig als organisatorisch gebied, een toename van de inzet en uitbreiding van de taken, fluctuaties in de vrijwilligersinzet, sterke kostenstijgingen op het gebied van brandstof en energie, en een veranderende maatschappelijke kijk op de omgang met dieren liggen hieraan ten grondslag.

In het kader van de begrotingsbehandeling 2023 heeft de raad de motie ‘Beleidsplan Toekomstbestendige Zwolse dierenorganisaties’ aangenomen. Robuuste en wendbare organisaties zijn nodig om een behoorlijke uitvoering van onze wettelijke taak in de toekomst te garanderen. Deze professionaliseringsslag is ingezet. Het beleidskader 2020-2023 wordt momenteel geëvalueerd. De invulling voor 2024-2027 wordt bij het begrotingsproces 2024 gepresenteerd. Om de continuïteit van deze twee organisaties in ieder geval in 2023 te garanderen, kunnen we een deel van het nu benodigde bedrag uit eigen middelen vrij maken en aanvullend vragen we dan nog een bedrag van € 32.045,-.

Eikenprocessierupsbestrijding 2023

Aanvullende uitgaven

150000

Voor 2023 gaan we er vanuit dat de intensiteit van de het aantal rupsen afneemt ten opzichte van de periode 2020 - 2022. In 2023 willen we de bestrijding net zo aanpakken als in voorgaande jaren. Het grootste deel van de beheersing zetten we in op voorkoming van de jeukende brandharen en voorkoming van het ontpoppen van de rups dan wel het doorbreken van de levenscyclus van eitje-rups-vlinder. Dit doen we door actief te zuigen in de aangewezen aandachtsgebieden. Door routes te creëren, zuigen we op die plekken al rupsen weg voordat ze brandharen hebben. Het zwaartepunt van de bestrijding vindt plaats voordat de vlinders uitvliegen met het effect dat deze ook geen nieuwe eipakketten kunnen afzetten voor nieuwe rupsen. Niet op alle locaties is het mogelijk om te bestrijden. Er is een keuze gemaakt op locatie, doelgroep en gebruiksdruk waar bestrijding wordt ingezet. Daarnaast wordt ingezet op het terugbrengen van het ecologisch evenwicht. Dit doen we door biodiversiteitstimulerende maatregelen te treffen zoals de aanleg van vogelbosjes. Ook wordt er in het jaar 2023 geen gebruik meer gemaakt van de omstreden biologische bestrijdingsmiddelen. Zwolle is daarmee de eerste gemeente die hiermee gestopt is en toch succesvol bestrijdt. Communicatie wordt ingezet om de aanpak aan de inwoners uit te leggen. Voor de bestrijding is een bedrag nodig van € 150.000.
Kosten bestaan uit:

  • 5% voor communicatie en monitoring
  • 20% biodiversiteitstimulerende maatregelen
  • 75% bestrijding door wegzuigen

Het streven is om het percentage biodiversiteitsstimulerende maatregelen te laten stijgen en minder in te zetten op bestrijding door weg te zuigen.
In verband met het terugkerende karakter, wordt bij de begroting 2024 een meerjarig voorstel gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53