Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Beschrijving

Wij beheren en onderhouden ons areaal (o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen en normen. Hiermee borgen we veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is actueel. De beheerplannen zijn input voor de Nota kapitaalgoederen 2022-2026.  
We programmeren niet alleen vanuit de onderhouds- en investeringsbehoefte, maar stemmen integraal af met de wijken, andere fysieke voorzieningen en met de gemeentelijke programma’s op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC). Participatie is onderdeel van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Hiermee leveren we zo goed mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad, het woon-, leef- en vestigingsklimaat (buitengeluk) en andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. Deze integrale afstemming is geborgd in de MeerJarenOpavenProgrammering (MJOP).

Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) aanvullende werkzaamheden. Voor het borgen van het veilig werken aan installaties is het concept handboek installatieverantwoordelijkheid NEN3140 opgesteld. Vanaf najaar 2022 gaan we over tot implementatie ervan.  

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:·   

  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.  
  • We zoveel mogelijk anticiperen op de andere programma’s en de toekomst via het MeerJarenOpgaveProgrammeringsproces (MJOP), waaronder klimaat, energietransitie,  circulariteit, mobiliteit en de gebiedsontwikkelingen als Spoorzone en Zwartewaterzone.
  • We bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten oog hebben voor de wensen uit de wijk en participatie toepassen.  

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Aanpassingen Friesewal

Aanvullende uitgaven

50000

De Friesewal is in april 2021 opgeleverd als onderdeel van de herinrichting Kraanbolwerk. Al vrij snel na oplevering ontstonden er klachten dat de weg te smal is en is schade aan voertuigen en trottoirbanden gemeld. De weg is te smal ontworpen. Sobere aanpassing hiervan om de passeerbaarheid te verbeteren, de klachten en schade te verminderen vinden we door de weg 50 cm te verbreden. De kosten hiervoor in de meest sobere variant bedragen ca. € 50.000,-.  Deze kosten kunnen gedekt worden uit een bij de begroting 2023 ingestelde stelpost voor onderhoud kapitaalgoederen.

Uitgesteld onderhoud agv extreme kostenstijging

Aanvullende uitgaven

450000

Bij de onderhouds -en vervangingsopgave binnen het beheer van de openbare ruimte geldt heel en veilig als ondergrens, die gesteld zijn in landelijke normeringen en conform het basis onderhoudsniveau wat de gemeente nastreeft Als gevolg van marktomstandigheden in 2022 (o.a. prijsstijgingen, schaarste op de arbeidsmarkt en leveringsvertragingen / -problemen) zijn de onderhoudswerkzaamheden aan asfalt zoveel duurder geworden dat we dat niet binnen de beschikbare middelen van 2022 konden uitvoeren. We hebben voor € 450.000,- aan onderhoud uitgesteld.  Dit uitgestelde onderhoud moet in 2023 uitgevoerd worden, om te voorkomen dat achterstallig onderhoud en daarmee onveilige situaties ontstaan. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een bij de begroting 2023 ingestelde stelpost voor onderhoud kapitaalgoederen.

Inzet botsabsorber

Aanvullende uitgaven

41000

Vorig jaar (2022) is voor het werken aan of op de gebiedsontsluitingswegen A (ringwegen) in Zwolle als extra veiligheidsmaatregel een pijlwagen gecombineerd met botsabsorber als proef ingezet.  De aanleiding voor deze proef zijn de meldingen over gevaarlijke situaties en de bijna-ongevallen. Het steeds drukker wordende verkeer op de ringwegen (gebiedsontsluitingswegen A) in Zwolle en het structureel overschrijden van de snelheidslimiet geeft een onveilige gevoel bij het personeel bij het werken op of net naast de weg. In de huidige verkeersmaatregelenkaart van Zwolle staat als verplichte maatregel, bij werken op of net naast de weg, een pijlwagen met vooraankondiging. Dit geldt op alle ringwegen die benoemd zijn als Gebiedsontsluitingsweg A. De CROW 96b schrijft voor om in gevallen waar feitelijk harder gereden wordt dan 80 km/uur een verzwaarde actiewagen met botsabsorber in te zetten. Feitelijk gezien nemen we met de inzet van de botsabsorber een extra veiligheidsmaatregel die wettelijk niet noodzakelijk is. Het CROW adviseert wel de inzet van een botsabsorber op dit soort wegen. Vanuit de ARBO wetgeving moet een werkgever het maximale doen om medewerkers een veilige werkplek te bieden. Zowel de werkgever als ook de opdrachtgever hebben hierin een vergaande zorgplicht. Wij willen een goede invulling geven aan onze zorgplicht en stellen voor de inzet van de botsabsorber structureel te maken. Dit vergt een structureel bedrag van € 41.000,-.  

Afwijkingen op kredieten Berap 2023-1

Vervanging verhardingen

Budgettair neutraal

Voor de begroting van 2023 is de aanvraag voor de vervangingsinvesteringen á € 2,6 miljoen aangehouden, omdat de nota kapitaalgoederen 2022-2026 nog niet behandeld is. De wegen zijn echter dermate slecht dat de veiligheid niet geboden kan worden op dit moment en verder uitstel niet mogelijk is. Bij een aantal wegen borden zijn geplaatst 'Onveilig wegdek'. De onveiligheid uit zich door overschrijding van de landelijke richtlijnen en in enkele gevallen ook gemengd verkeer (bussen en fietsers). Als hier een ongeval plaats vindt is de kans reëel dat de gemeente terecht aansprakelijk gesteld wordt.  De kosten zijn door de indexatie van de grondstoffen inmiddels opgelopen tot € 3,2 miljoen. Dit leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van € 150.000.
De grootste investeringen betreffen de Boerendansedijk (€ 1,2 miljoen), de Milligersteeg (ca. € 590.000), Leo Majorlaan (€ 540.000) en de Urksteeg (€ 250.000) en de Ten Oeverweg (€ 240.000).
Deze kosten kunnen gedekt worden uit een bij de begroting 2023 op begrotingsdoel 10.1.1 ingestelde stelpost voor onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53