Domeinen

Fysiek Domein

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Beschrijving

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. De kwaliteiten van stad en buitengebied koesteren we en is in balans met de groei waar we voor staan. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt er mede voor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze fysieke leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving passend bij de identiteit, de menselijke maat en het karakter van Zwolle. Die ambitie vraagt letterlijk om ruimte op het gebied van wonen, economie, natuur, klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking. Zwolle is aantrekkelijk om te wonen. De vraag naar woningen is heel groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar en meer ruimte biedt voor fiets en voetganger. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutraal Zwolle en spelen we in op een veranderend klimaat. De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Een gebiedsgerichte benadering helpt daarbij. Daarmee bouwen we voort op het gedachtengoed die de aankomende Omgevingswet ons biedt.  

De landelijke stikstofproblematiek geeft ook Zwolle de uitdaging om de stad te laten groeien in balans met de omringende natuur. Dat vraagt ook in 2023 stikstof-maatwerkoplossingen om nieuwe woningen en bedrijven te ontwikkelen.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

6.1.1

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

      100.000

6.1.2

Programma Holtenbroek

      272.000

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Buckhorstlaan

        16.225

6.1.2

 - Dekking: anterieure overeenkomst

       -16.225

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Oving

        76.422

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomst

       -76.422

6.1.2

Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; bijdrage ontwikkelaar

       -72.224

6.1.2

 - Dekking; lagere onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 10.1.1)

        72.224

6.1.2

Gebiedsontwikkeling Willemsknoop

      106.454

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomst

     -106.454

6.1.2

Kop van Oost

        97.029

6.1.2

 - Dekking bijdrage ontwikkelaar

       -97.029

6.1.2

Actualisering dorpsplan Wijthmen

        24.110

6.1.3

Grip op zorg

        46.000

6.2.1

Wijthmen woningbouwlocatie

      162.032

6.2.1

 - Dekking: anterieure overeenkomst (gedeeltelijk)

     -116.535

6.3.1

Actieplan Zwolle Wereldfietsstad

        30.000

6.3.1

Fietspad Nieuwleusenerdijk; storting reserve dekking kapitaallasten

      346.250

6.3.1

 - Dekking onttrekking reserve Vastgoed

     -346.250

6.3.1

Aframen subsidie versnelling laadpalen

        50.000

6.3.1

 - Dekking: lagere uitgaven laadpalen

       -50.000

6.3.1

Aanpassingen diverse projectbudgetten Mobiliteit 

                  -  

6.3.1

Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) subsidie Passerelle

      697.010

6.3.1

 - Dekking: aanvullende KCI subsidie

     -697.010

6.3.1

Wijzigingen dekking VCN - N340 

        25.000

6.3.1

Middelen  project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee (zie ook doel 7.2.4)

        69.676

6.3.2

Snuffelfiets

        28.000

6.3.2

Zero emissie stadslogistiek

      384.000

6.3.2

 - Dekking Klimaat en energiegelden Rijk (extra geld speciaal voor dit doel)

     -384.000

6.4.1

Verzwaren electriciteitsnet

      200.000

6.4.1

Buurtinitiatieven Dieze en Assendorp

      500.000

6.4.1

 - Dekking bijdrage uit Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle

       -50.000

6.4.2

Actualisatie Groen- en Recreatiebeleid

        50.000

6.4.4

Tijdelijke adviescapaciteit water-bodemsturend en klimaatadaptatie

      105.750

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

1.446.033

-

-

-

-

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53