Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Beschrijving

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst toegankelijk en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met deelmobiliteit rijden of met het openbaar vervoer reizen. Conform het principe uit de Mobiliteitsvisie en de Omgevingsvisie, waarbij is gekozen voor het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteit als Service (MaaS) en Privé-voertuigen, zetten we in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes, lanen en wegen en werken we toe naar een mobiliteitstransitie: meer actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen in plaats van de auto. Dit is nodig om invulling te geven aan de inbreiding van woningen in de stad en de nog altijd toenemende verplaatsingsbehoefte. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we zowel vraag gestuurd, als proactief in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en zetten we de samen met partners de volgende stap in het realiseren van mobiliteitshubs. Zowel in gebouwde voorzieningen net buiten de stadsgrachten, als op bestaande parkeerterreinen in de wijken. Zo willen we in fasen toewerken naar een autoluwe binnenstad en minder autoverkeer door de wijken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen, slimme doorstromingsmaatregelen met verkeersmanagement en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto, maar wel met de ambitie van een autoluwe binnenstad, zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft, we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen, maar ook de stad leefbaar houden.  

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven binnen de grootschalige gebiedsontwikkelingen, op het gebied van onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Fietspad Nieuwleusenerdijk

Budgettair neutraal

De investering in het fietspad Nieuwleusenerdijk van € 346.250 dienen we gedeeltelijk te activeren conform BBV-regelgeving. Dit betekent dat de reeds geraamde bijdrage uit de grondexploitatie hessenpoort vanuit de reserve vastgoed gestort wordt in de reserve kapitaallasten.

Aframen subsidie versnelling laadpalen

Budgettair neutraal

Voor het versnellen van de plaatsing van laadpalen is in het kader van het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam een subsidieaanvraag van 50.000 euro ingediend. Deze subsidie is niet toegekend. Hierdoor worden zowel de baten als de lasten met 50.000 euro naar beneden bijgesteld.

Aanpassingen diverse projectbudgetten Mobiliteit

Budgettair neutraal

Op het moment dat we onze cofinanciering voor de projecten aanvragen bij de begroting hebben we nog geen zekerheid over de subsidies van provincie en rijk. Het kan daarna gebeuren dat subsidies niet worden toegekend of dat we voor een ander percentage subsidie krijgen. En andersom komen er subsidies gedurende het jaar bij die om cofinanciering vragen.  Dat geeft wat technisch financiële verschuivingen tussen een aantal projecten. Inhoudelijk blijven de projecten ongewijzigd.

Er zijn wijzigingen op het volgende. Per saldo verlagen we de geraamde subsidie Provincie met 247.500 euro, de geraamde subsidie Rijk met 63.000 euro, de geraamde lasten dalen derhalve met 310.500 euro en we voeren correctie op bijbehorende activa. De middelen voor fysieke maatregelen in het project Zwolle Wereldfietsstad verlagen we met 77.000 euro ten gunste van zachte maatregelen. Dekking hiervan komt uit de reservering hiervan in de dekkingsreserve.

De uitvoering van projecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn ongewijzigd. Dan gaat het om:
- Het inrichten van de Klooienberglaan - Industrieweg tot fietsstraat
- Verkeersveiliger maken van de rotonde Hanekamp - Wipstrikkerallee
- Het inrichten van de parallelweg Bisschop Willebrandlaan tot fietsstraat
- Herinrichten van de Rhijnvis Feithlaan
- Aanpassen van de Hogenkampsweg van 50 naar 30 km/u tussen de Meppelerstraatweg en de van Wevelinkhovenstraat.

Middelen  project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee

Aanvullende uitgaven

69676

Bij PPN'2020 is er binnen doel 724 Verkeersveiligheid 100.000 euro beschikbaar gesteld voor fysieke maatregelen aan de rotonde Eemlaan-Rijnlaan. Voorbereidend onderzoek is uitgevoerd, de uitvoering van de fysieke maatregelen willen we betrekken binnen doel 6.3.1. Verkeersinfrastructuur, het project Zwartewaterallee. Hiervoor is nog 69.676 euro beschikbaar en voorstel is deze ruimte administratief daar naartoe te alloceren.

Actieplan Zwolle Wereldfietsstad

Aanvullende uitgaven

30000

Voor het Actieplan Fiets is voor 2023 250.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan 100.000 euro  voor aanpassing van de Rhijnvis Feithlaan, waarvoor de provincie 300.000 euro als cofinanciering heeft toegezegd. De overige 150.000 is beschikbaar voor het realiseren van de acties uit het actieplan. Met dit budget kunnen alleen de investeringen gefinancierd worden die op dit moment bekend en toegekend zijn. Het gaat hierbij om de volgende acties; Inzet Fietsburgemeester, Fietshelden, Waaiers, MegaBits, Dutch Cycling Embassy, Schwung app en haalbaarheidsonderzoek Fietsfestival/Autoloze zondag. We zien daarnaast twee acties die ook actueel zijn en financiering behoeven:

Ad Actie 7; Fietsen geeft Vrijheid vervolg (20.000 euro). Het huidige project loopt tot september 2023. We willen dit project graag verlengen en deze tijd ook gebruiken om te onderzoeken of dit een structureel onderdeel van de Zwolse aanpak moet worden. Met 20.000 euro kan het project in ieder geval tot eind 2023 verlengd worden. De kosten voor het vervolg worden meegenomen in de Dynamische Mobiliteitsagenda die nu wordt opgesteld en wordt tevens betrokken bij het opstellen van de begroting 2024.

Ad Actie 11 Fietsstimulering (10.000 euro); Er zijn eind 2022 verschillende initiatieven gestart rondom fietsstimulering. Onder andere het project Fietshelden, gericht op het stimuleren van fietsen onder schoolkinderen. Ook vanuit de provincie wordt momenteel gewerkt aan fiets stimulering; daarbij gaat het om een project gericht op promoten van fietsen in Stadshagen en een project om Deltion Studenten te stimuleren om te kiezen voor gezonde mobiliteit.

Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) subsidie Passerelle

Budgettair neutraal

De passerelle past binnen de hoge duurzaamheidsambities van de Spoorzone. Het gebruik van hout sluit aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen het ecosysteem van de stad en het groenste station van Nederland. In het gehele ontwerpproces is gezocht naar optimalisaties om de brug, binnen de meegeven kaders, zo duurzaam mogelijk te maken binnen. Gemeente Zwolle positioneert zich in een voortrekkersrol daar waarin het gaat om het ontwerpen en aanleggen van een duurzame brug. Dit wordt ook als zodanig herkend want ProRail stelt voor deze passerelle een subsidie beschikbaar van 1,0 mln. euro op basis van de KCI-regeling (Klimaatneutrale en Circulaire
Infrastructuur) van het ministerie van IenW. Een houten brug in deze omvang heeft de mogelijkheid in
zich om het duurzaamheidsicoon van Zwolle te worden. Eind 202 hebben we € 697.010 KCI aanvullend subsidie toegekend gekregen op de reeds toegekende KCI subsidie. Dit betekent dat het project meer kosten gaat maken, maar hiervoor dus ook dekking is geregeld.

Wijzigingen dekking VCN - N340

Aanvullende uitgaven

25000

Het programma VCN-N340 heeft momenteel een financiële ruimte van ca. 35.000 euro. Er dienen echter nog werkzaamheden voor de finale oplevering plaats te vinden, welke naar verwachting 60.000 euro aan lasten geven. Daarmee is een aanvulling noodzakelijk op dit project van 25.000 euro. De resterende werkzaamheden bestaan uit de afkoop van beheer en onderhoud van de tunnel, aanpassingen van het hekwerk tunnel t.b.v. toekomstig fietspad & verlichting op kruispunten nabij tunnel.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53