Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.4.4 Klimaatadaptie

We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Beschrijving

Zwolle is door de lage ligging in de IJssel-Vechtdelta kwetsbaar voor de overstromingen en wateroverlast. Tegelijkertijd staat Zwolle voor een groeiopgave en wil de stad samen met de regio de transitie maken naar duurzame energie. Dat betekent dat er ruimtelijke uitdagingen zijn op het gebied van onder andere bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, energietransitie, water en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke opgaven als radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen. De coronacrisis en de hitte van afgelopen zomer heeft het belang van een groene, leefbare woonomgeving voor inwoners nog eens extra benadrukt.

Klimaatadaptatie is een transitieopgave, net als de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. We zien klimaatverandering als kans voor een duurzame, inclusieve leefomgeving. Sterker nog, door de stad en de regio nog aantrekkelijker te maken om in te leven, te werken en te recreëren, willen we graag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Door intensief samen te werken in de regio met overheden, ondernemers en onderwijs, koersen we op een duurzame toekomst. We gebruiken de investeringen in nieuwe ontwikkelingen om de veerkracht van de bestaande stad te herstellen. Daarbij we zetten we kwetsbaarheid om in weerbaarheid.

Zwolle ligt laag, maar ons omringende gemeenten krijgen steeds meer last van watertekort in sommige perioden van het jaar. Daarom is regionale samenwerking onontbeerlijk. Samen met waterschap, provincie, regio en rijk nemen we maatregelen om de sponswerking in de regio te vergroten. Dit betekent dat we water vasthouden op plekken waar ruimte is, of ruimte maken om water vast te houden, zodat we minder last hebben van wateroverlast en droogte. We bekijken de te nemen maatregelen steeds integraal, en in relatie tot de ons omringende regio, die feitelijk geen grenzen kent. Zo werken we samen met Waterschap, Rijk, Provincie en Regio Zwolle aan een klimaat robuuste, veerkrachtige regio Zwolle. Dit sluit aan op de koers die gekozen wordt in het NOVI-gebied Regio Zwolle, als klimaatbestendige groeiregio. We nemen deel in diverse verbanden op regionaal,  landelijk en internationaal niveau. We delen de kennis die we opdoen en maken gebruik van de kennis van onze partners. Door onze actieve deelname aan Climate Campus stimuleren nieuwe netwerken en innovatie.

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren) en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:

 • Het natuurlijk water- en bodemsysteem sturend laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • De koploperpositie van Zwolle op het gebied van klimaatadaptatie versterken en zichtbaar maken.
 • Structureel klimaatadaptief handelen.
 • Samenwerking zoeken intern en met onze partners
 • De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
 • Klimaatadaptatie zoveel mogelijk integreren in andere projecten en opgaven zoals de energietransitie, gezondheid en wonen.

Criteria

We verweven klimaatadaptatie in alle activiteiten van de gemeente en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:

 • Uitvoering wordt gegeven  aan de strategie voor klimaatadaptatie zoals dit is verwoord in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, waarbij ingezet wordt op een robuust regionaal watersysteem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelniveau.
 • Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
 • Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
 • Pilotprojecten worden uitgevoerd, de bestaande stad klimaatbestendig wordt ingericht, beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
 • Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
 • Investeringen van derden in de stad benut worden voor een robuust watersysteem.
 • We zelfbewust vormgeven aan onze koploperpositie en we fungeren als landelijke proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Tijdelijke adviescapaciteit water-bodemsturend en klimaatadaptatie

Aanvullende uitgaven

105750

Het rijk heeft in 2022 beleidsmatig de focus verlegd naar "water en bodemsturend" bij ruimtelijke keuzes. Ruimtelijke en klimaatadaptatie zijn reeds belangrijke thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen van de stad en regio. Met "water- bodemsturend" zal veel meer een eisende en bepalende werking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Aangezien Zwolle en regio in een Delta liggen, moet hier op worden aangesloten en geanticipeerd. Van belang is dat Zwolle toekomstige keuzes van rijk en provincie kan beïnvloeden (NOVEX, NOVI, POVI, PPLG, NPLG). In verband met de urgentie is nu ook nodig om binnen de ambtelijke organisatie de focus te verleggen en daarmee te verbreden. Dit was niet voldoende voorzien bij de begrotingsbehandeling in november 2022. Er is geen ruimte binnen de bestaande budgetten van het programma Klimaatadaptatie. Om het vorenstaande mogelijk te maken is tijdelijk voor de rest van het jaar (vanaf 1 april 2023) 1 fte extra capaciteit nodig hetgeen een bedrag van € 105.750 vergt.

Het thema "water- en bodemsturend" zal bij de PPN aan de orde komen. Voorts zal een aanvraag voor middelen voor het maken van beleidsproducten op dit punt voor de begroting 2024 worden voorbereid.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53