Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Beschrijving

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen.

De gevolgen van Corona en het hybride werken stellen nieuwe vragen aan onze organisatie t.a.v. onze manier van werken. We zijn flexibel en de omstandigheden blijven onze adaptiviteit vragen. We investeren in Opgavegericht werken omdat dat ons in staat stelt om vraagstukken integraal op te pakken. De arbeidsmarkt verandert. Dat vraagt continue aandacht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven voor de talenten die we nodig hebben.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Technische Wijzigingen Programma 9

Budgettair neutraal

Binnen programma 9. Bedrijfsvoering hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden die administratief niet juist in de begroting zijn verwerkt. Het betreft hier mutaties over de diverse doelen, maar binnen programma 9.
Het betreft o.a. formatieve mutaties en verdeling van de overhead (€ 14.500 per fte) die in 2022 is toegekend, maar nog niet verdeeld was over de diverse budgetten (o.a. ICT en HR). In totaliteit is dit budgetneutraal.

Toekomst huisvesting in de Wijken

Aanvullende uitgaven

75000

In 2021 is gestart met een aantal vraagstukken rond de huisvesting van de Sociaal wijkteams (SWT).
Daarbij zijn in eerste instantie een aantal knelpunten aangepakt. Op 25 april 2022 is besloten een opdracht te geven voor het Vervolg huisvesting werken in de wijk. Om verder invulling te geven aan dit vraagstuk zal een extern onderzoek plaatsvinden en intern een procesmanager worden aangesteld; in totaal gaat dit om € 75.000,-

Beveiliging

Aanvullende uitgaven

50000

Om een goede ontvangst in het Stadhuis te kunnen blijven garanderen, is naast receptie -ook beveiligingscapaciteit noodzakelijk. Dit is nieuw voor het Stadhuis, aangezien beveiliging alleen aanwezig was in het Stadskantoor. De nieuwe inzet is op de maandag, dinsdag, donderdag, en tijdens de Raadvergaderingen.
De kosten voor deze nieuwe inzet van de beveiligingscapaciteit bedragen € 50.000 structureel.

Recruiter - loonsom afdeling HR

Aanvullende uitgaven

99446

Zwolle groeit, de ambities van Zwolle groeien en de organisatie groeit. De ondersteuning van deze groeiende organisatie vergt een investering. Dit heeft niet alleen te maken met groei van het aantal mensen, maar ook een toename van de gevraagde wendbaarheid van de organisatie, schaarste en complexiteit op de arbeidsmarkt, een groei in de noodzaak om te blijven investeren in de ontwikkeling van bestaande medewerkers. Daarnaast speelt de ontwikkeling dat de arbeidsmarkt steeds complexer wordt en een andere manier van werven vraagt. Als werkgever moet je sneller kunnen schakelen en pro-actiever zijn. Dat vraagt extra expertise en tijd om kandidaten actief te zoeken en benaderen.
Dit vraagt extra inzet van een Recruiter, en het gebruik van sociale media (LInkedin). De kosten bedragen € 149.446 waarvan een bedrag van € 50.000 kan worden gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken.

Arbeidsvoorwaarden; reiskosten woon- werkverkeer

Aanvullende uitgaven

40000

Uw raad heeft bij de begroting 2023 een structureel bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor een duurzame regeling voor het vergoeden van reiskosten woon- werkverkeer. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor (toekomstige) nieuwe medewerkers en om medewerkers die al bij de gemeente werken te behouden, kan een reiskostenregeling het verschil maken. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Een reiskostenregeling invoeren kan alleen in overeenstemming met bonden in het zogenaamde Lokaal Overleg (LO). Er is de afgelopen maanden veel overleg gevoerd in het LO over een duurzame reiskostenregeling, waarin vol werd ingezet op het openbaar vervoer. Helaas gaan bonden niet mee in de voorgestelde regeling omdat men een regeling wil voor iedere medewerker ongeacht hoe die naar het werk komt. Een kilometervergoeding voor het gebruik van de auto is daarin voor bonden belangrijk. Dat heeft geleid tot een (tijdelijke) impasse omdat het vergoeden van autokilometers niet past bij een duurzame regeling.
Wij verwachten dat voor de gemeente Zwolle een principe akkoord kan worden gesloten op basis van de regeling van de Provincie. De regeling van de Provincie zet in op het gebruik van openbaar vervoer en op het gebruik van de fiets. Autokilometers worden niet vergoed (fiscaliseren blijft wel mogelijk). Voor het vergoeden van fiets- en wandelkilometers is naast het eerder beschikbaar gestelde budget van € 500.000 dan nog een structureel aanvullend budget nodig van € 95.000. Invoering is voorzien per 1 augustus 2023 waardoor er in 2023 een bedrag van € 40.000 nodig is.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53