Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 8.1.2 College

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

Beschrijving

In juni 2022 is het nieuwe college van start gegaan. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is aangegeven dat wij samen werken aan een duurzame, inclusieve en sociale toekomst, waarin alle inwoners van Zwolle gelijke kansen hebben om mee te doen. Zwolle staat er goed voor. De stad is een economische motor in het oosten van ons land. Tegelijkertijd is de dynamiek en complexiteit in de samenleving ongekend. We leven in een tijd waarin crisissen elkaar opvolgen of cumuleren. De coronacrisis, de energiearmoede als gevolg van explosief gestegen energieprijzen, het urgente vraagstuk met betrekking tot de opvang van vluchtelingen, de tweedeling in de samenleving, de noodzaak tot verduurzaming van onze energiebronnen, de stikstofproblematiek.  We hebben ons te verhouden tot al deze vraagstukken. Als lokale overheid staan we het dichtst bij onze inwoner. Samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, de markt en medeoverheden zoeken we naar en werken we continu aan oplossingen en maatregelen. We kiezen in onze aanpak voor een waardengedreven benadering met het merk Hartstad Zwolle om op die manier samen met onze partners doelgroepen aan ons te binden. We gaan deze uitdagingen met vertrouwen aan, waarbij het uitgangspunt is dat we het samen doen. We werken het komende jaar aan de brede welvaart van Zwolle, waarbij de transitie naar een duurzame samenleving een van de grote opgaven is.

We blijven inzetten op het zo simpel mogelijk communiceren met onze inwoners en we zijn digitaal, fysiek en telefonisch goed bereikbaar. De nieuwe participatieaanpak die eind 2022 door de raad wordt vastgesteld, is de komende jaar onze leidraad voor de participatie met onze inwoners, niet alleen voor ons maar ook voor initiatiefnemers in de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Om die reden continueren we de kinderraad en zetten we in op een kinderburgemeester. In het coalitieakkoord staat ook dat het debat in de raad de hartslag is van de lokale democratie. Daarom zullen we als college meer opiniërende voorstellen voorleggen aan de raad.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • de economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt
  • er samen met inwoners en partners in de stad continu gewerkt wordt aan oplossingen en maatregelen voor diverse vraagstukken

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Aanvraag middelen vervolg project Zwolle gaat Aan

Budgettair neutraal

Het college heeft in 2021 besloten om het project "Zwolle gaat Aan" te starten. Deze opdracht is uitgezet en uitgevoerd door de Stadkamer. In januari 2022 is dit project van start gegaan met een onderzoek voor de versterking van maatschappelijke veerkracht in Zwolle. Hierbij is de wijk Dieze Oost als casestudy voor de stad genomen. Vanuit deze wijk worden sociale verbindingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een buurtarchief waar op creatieve wijze ontmoetingen met inwoners tot stand komen. Vanaf eind augustus worden alle verhalen van de buurt verzameld en tentoongesteld. Met deze werkwijze vindt op een andere manier onderzoek plaats naar de maatschappelijke veerkracht in deze wijk. Dit leidt tot nieuwe inzichten en ook tot een andere aanpak. Het college wil dit project tot aan de zomer van 2023 voortzetten met daarbij drie opgaven:

  • Het verder verzamelen van inzichten op de veerkracht in de wijk aan de hand van creatieve ontmoetingen met bewoner
  • Het bouwen van een expositie waarbij de resultaten aan de wijk worden gepresenteerd
  • Het delen van inzichten met beleidsmedewerkers diverse organisaties om deze methode te borgen

De benodigde middelen à 64.720 euro worden in 2023 ingezet voor inhuur capaciteit Stadkamer + creatieve dwarsdenkers. De kosten worden ten laste gebracht van de reserve incidentele bestedingen (post sociaal herstelplan).

Invoering nieuwe participatieaanpak

Aanvullende uitgaven

80000

We ontwikkelen een nieuwe Zwolse participatieaanpak die in het voorjaar van 2023 aan de gemeenteraad is voorgelegd. Deze aanpak is opgesteld samen met inwoners en partijen uit de stad. Doel is om bij initiatieven die in Zwolle worden genomen, de participatie van betrokkenen volgens de spelregels van deze aanpak te laten plaatsvinden. Bij de in- en uitvoering van deze aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Deze rol kan niet met de bestaande capaciteit en middelen worden vervuld. Zo zal aan de gemeente ondersteuning en advies worden gevraagd bij participatieprocessen in de stad, zijn middelen nodig voor het begeleiden en opleiden van de gemeentelijke organisatie. Ook willen de bij de aanpak behorende toolbox verder uitwerken en ontwikkelen. Om hier een start mee te maken in 2023 vragen we een budget van € 80.000 aan. Bij de begroting 2024 komen we met een voorstel om middelen vrij te maken voor de komende jaren.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53