Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Beschrijving

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. In 2023 willen we stappen zetten in het programmeren en prioriteren. Dat wil zeggen scherper in kaart brengen wat nodig is om de opgaven en ambities te realiseren, zodat duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden.

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten.

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

  • De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
  • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
  • Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
  • Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
  • Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
  • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
  • Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2023-1

Extra inzet Bezwaar en Beroep & Veelklagers

Aanvullende uitgaven

155550

Door wijzigingen in het handhavingsbeleid en nieuwe regelingen (Energietoeslagen, Tozo terugvorderingen, Afvalbeleid) zien we het aantal bezwaarschriften toenemen. Om binnen wettelijke termijnen te blijven voor de beantwoording/afdoening van de bezwaren hebben we tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig. Net als andere steden heeft Zwolle in toenemende mate te maken met burgers die de organisatie met alle mogelijke middelen langdurig bevragen. Om dit in goede banen te leiden voor deze mensen en voor het bestuur is hierop een stevige coördinerende rol nodig.
Gezamenlijk leidt tot extra inzet van 1,7 fte in 2023 en een extra kostenpost van € 155.550,-.

Versterking management Sociaal Domein/Afdeling Inkomensondersteuning

Budgettair neutraal

Binnen het sociaal domein/de afdeling Inkomensondersteuning wordt al langere tijd een disbalans ervaren in termen van span of control. Deze disbalans geldt voor alle teams  (in meer of mindere mate) en heeft voor de afdeling Inkomensondersteuning met ruim 190 medewerkers geleid tot een situatie die om een snelle interventie vraagt omdat er inmiddels teamleiders gedeeltelijk zijn uitgevallen door overbelasting. Er is urgentie om te voorkomen dat leidinggevenden langdurig ziek worden.

De disbalans heeft ook tot gevolg dat er onvoldoende aandacht is voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, onvoldoende verbinding tussen beleid en uitvoering en onvoldoende afdeling- en domeinoverstijgend samenwerken en strategievorming. De kosten (2 fte schaal 12, inclusief overhead)
zijn voor 2023 (vanaf 1-6) € 164.000,- en voor heel 2024 € 281.000,-. Dekking vindt plaats uit de beschikbare loonsom en de bedrijfsvoeringsreserve (50/50).

Implementatie Toekomstbestendige inrichting Fysiek Domein

Budgettair neutraal

Er zijn middelen nodig om uitvoering te geven aan de directiebesluiten om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het fysieke domein. Voor 2023 is er een bedrag van € 180.000 nodig dat ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve wordt gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53